Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, pomyślana w swoim założeniu jako odformalizowanie wielu dziedzin aktywności przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w wielu ustawach, w tym też w kodeksie spółek handlowych.

Wprowadzona tą ustawą regulacja pozwalająca na przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową wymaga jednak analizy. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę budzą wątpliwości, gdy chodzi o ich stosowanie, lecz także trudności interpretacyjne, co wymaga podjęcia bardzo szerokich rozważań o charakterze teoretycznoprawnym. Profesor Antoni Witosz wskazuje na niektóre praktyczne konsekwencje, jakie niesie ze sobą przedmiotowa regulacja, zauważa również niebezpieczeństwo zmultiplikowaniem formalności zamiast ich zminimalizowania, co może spowodować, że przepisy te pozostaną martwe. Czytelnicy zainteresowani szczegółami zagadnienia przeczytają więcej na ten temat w najnowszym, kwietniowym numerze PPH.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega zamiar nabycia lub objęcia akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez innego przedsiębiorcę, jednego lub kilku (wspólna kontrola). Dr Marcin Dyl i dr Rafał Stankiewicz podejmują się określenia, w jakich okolicznościach dochodzi do powstania stanu wspólnej kontroli w praktyce przeprowadzania przez przedsiębiorców operacji przejęć w obrocie gospodarczym, a także zwracają uwagę na wywołujące wiele kontrowersji porównanie obowiązku zgłoszeniowego stanu wspólnej kontroli z innym przypadkiem obowiązku zgłoszeniowego, regulowanym w art. 13 ust. 2 pkt 3 u.o.k.i.k. Autorzy analizują również brzmienie
art. 98 u.o.k.i.k., określającego obowiązek zgłoszeniowy transakcji na rynku kapitałowym w artykule pt. „Przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorcą jako przesłanka zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK”.

W grudniu 2012 r. przedstawiciele Komisji Europejskiej ogłosili najnowszy Plan działania (Action Plan), w którym określono przyszłe inicjatywy ustawodawcy unijnego w zakresie prawa spółek oraz ładu korporacyjnego. Dokument ten stanowi zwieńczenie niemal 2-letnich prac eksperckich i konsultacyjnych nad opracowaniem założeń dla planowanych na szczeblu
UE działań modernizacyjnych na rzecz poprawy „otoczenia biznesu”. Prace Komisji zyskały poparcie ze strony Parlamentu Europejskiego, a ich nadrzędnym celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom możliwości bardziej efektywnego konkurowania i odnoszenia większych sukcesów w wysoce konkurencyjnym otoczeniu globalnym,
a jednocześnie zagwarantowanie odpowiedniej ochrony interesów wierzycieli, udziałowców, członków i pracowników. Przyszłość europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego w najnowszym Planie działania (Action Plan) przedstawia w kwietniowym PPH dr Paweł Błaszczyk.