Rynek finansowy i jego instrumenty finansowe są z reguły przedmiotem szerokiej inwencji twórczej uczestników tego rynku, ukierunkowanej przede wszystkim na osiągnięcie dwóch celów: po pierwsze,na „ominięcie” tzw. podatku Belki,
po drugie – na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania powierzonymi aktywami poza formą organizacyjną firmy inwestycyjnej. Działania te są przejawem zjawisk realizujących określone cele gospodarcze i jednocześnie stanowiących dowód na nadmierną restryktywność rozwiązań ustawowych, które są „obchodzone”.

W najnowszym, lutowym numerze
PPH prof. Aleksander Chłopecki analizuje te zjawiska, które są stworzone na podstawie formuły umowy ubezpieczenia
i mogą stanowić pewien przyczynek do dyskusji nad aktualnością i przystawalnością obecnie obowiązujących przepisów do rzeczywistości gospodarczej.

Zagadnienie gwarancji zapłaty w umowie o roboty budowlane zostało ukształtowane stosunkowo niedawno (ustawa z 9.07.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane znowelizowana ustawą z 8.01.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny) jako próba rozwiązania problemu niewypłacalności w obrocie budowlanym. Nie przeszkodziło to jednak temu,
by stało się ono przedmiotem dogłębnej analizy wielu przedstawicieli doktryny. Dostrzec w niej można różnice w koncepcji istoty gwarancji zapłaty, jej przedmiotowego zakresu, a nawet ścieranie się poglądów w kwestii skutków prawnych. Aleksandra Fidali w artykule pt. „Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane” przedstawia poglądy doktryny,
a także ocenia zachowanie ich aktualności w świetle znowelizowanych przepisów gwarancyjnych i praktyki orzeczniczej.

Wśród instrumentów prawnych, które mają na celu zapobieganie działaniu powoda, polegającemu na wytoczeniu powództwa w zamiarze innym niż ochrona prawa podmiotowego, ważną rolę pełni odpowiedzialność z tytułu wniesienia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio. De lege lata regulacja przesłanek powyższej odpowiedzialności stwarza ryzyko wykorzystania przez wspólnika jego wyjątkowego uprawnienia, jakim jest niewątpliwie powództwo actio pro socio w celu uzyskania indywidualnych korzyści, sprzecznych z interesem spółki. Marcin Jagodziński i Agnieszka Guzewicz omawiają sporne
w praktyce kwestie o charakterze materialnoprawnym oraz procesowym, i wysuwają postulaty de lege ferenda, uwzględniając również instytucję kaucji zabezpieczającej.