Ustawowy podział wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy w spółce komandytowej, zwłaszcza zawiązanej w celu wykonywania wolnego zawodu, generuje wiele szczegółowych problemów prawnych na tle tzw. rozdzielania spraw klientów spółki przez komplementariuszy w stosunku do komandytariuszy uprawnionych do wykonywania wolnego zawodu. Prof. zw. dr. hab. Andrzej Szumański, w artykule opublikowanym w styczniowym PPH analizuje kwestię dopuszczalności wyłączenia wspólnika ze spółki komandytowej w celu wykonywania wolnego zawodu.

Reaktywacja przedwojennych spółek aukcyjnych jest z kolei przedmiotem rozważań dr. hab. Jacka Jastrzębskiego. Autor zwraca szczególną uwagę na nabywanie praw akcyjnych poprzez nabycie własności dokumentów akcyjnych na rynku kolekcjonerskim. Porusza także kwestie związane z bytem prawnym trwale niefunkcjonujących spółek, i nawiązuje do teorii własnościowej papierów wartościowych oraz zasad przenoszenia praw z papierów wartościowych na okaziciela w przypadku kolekcjonerskiego obrotu akcjami.

O potrzebie uregulowania w kodeksie spółek handlowych nowych podtypów podziału przez wydzielenie oraz przez przejęcie przeczytasz natomiast w artykule dr. Mateusza Rodzynkiewicza. Autor prezentuje sytuację, w której spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki dzielonej przez wydzielenie, nieobejmujące całości kapitału zakładowego spółki dzielonej oraz okoliczności, w których spółka przejmująca jest jedynym udziałowcem spółki dzielonej przez wydzielenie, a także sytuację podziału przez przejęcie, gdy spółki przejmujące mają wszystkie udziały lub akcje spółki dzielonej.