VI konferencja Finansów Komunalnych "Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania" 29-30 września 2014 r., Serock

Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "Finanse Komunalne", w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach:Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych (2009), Zadania własne gmin -
czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić” (2010), Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2011), System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi (2012) i wreszcie Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów (2013).

Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce. Dorobek poszczególnych edycji konferencji jest publikowany w kolejnych, noworocznych numerach „Finansów Komunalnych”, w których obok wystąpień i referatów publikowane są także obszerne fragmenty zazwyczaj burzliwych dyskusji. Przedmiotem tegorocznej, VI już edycji konferencji, będzie dyskusja nt. wyzwań stających przed jednostkami samorządu u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Kwestie możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz efektywnego ich wykorzystania to zagadnienia, które budzą wśród samorządowców tak nadzieje, jak i obawy, nie tylko ze względu na wysokie zadłużenie samorządów wynikające z obecnie realizowanych inwestycji, ale i m.in. ograniczenia, jakie nakłada na nie art. 243 u.f.p. Dlatego problem ten będziemy omawiali z różnych stron: obowiązujących regulacji prawnych, stosowanych instrumentów finansowych, zagadnień organizacyjnych oraz socjologicznych, nie tylko wskazując konkretne problemy, ale przede wszystkim szukając sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie. Konferencja będzie zatem znakomitą płaszczyzną do podjęcia trójstronnej dyskusji o aktualnej kondycji samorządów i wymiany doświadczeń między samorządowcami, przedstawicielami nauki i organami nadzoru.

Nad całością dyskusji czuwać będzie prof. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika, współtwórca reformy administracyjnej kraju z 2009 r., Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy KPRM.