W środę 10 października na Zamku Książ k. Wałbrzycha rozpocznie swoje obrady IV konferencja „Finansów Komunalnych” pt. „SYSTEM (?) NADZORU I KONTROLI NAD FINANSAMI KOMUNALNYMI W POLSCE” Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, merytorycznie zaś przygotowują ją miesięcznik „Finanse Komunalne” oraz Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, a medialny Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dolnego Śląska oraz serwis informacyjny www.samorzad.LEX.pl. Finansowo zaś wsparły to wydarzenie Bank Gospodarstwa Krajowego oraz firmy Dragon Partners i Rekord.


W programie imprezy:

10 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (środa)
16.00 – 19.00 I sesja: prowadzenie prof. dr hab. Mirosław Stec
Powitanie uczestników Konferencji przez organizatorów i wystąpienia Gości:
- Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer Polska
- dr hab. Wiesława Miemiec, prof. UWr, Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
- wystąpienie przedstawiciela EURORAI
- prof. dr hab. Lilia Abramczyk, przedstawiciel Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Grodnie
- prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska, Uniwersytet Łódzki
- dr hab. Michał Kulesza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Referaty:
- Nadzór RIO nad aktami planowania finansowego oraz organizowania wydatków – dylematy interpretacyjne
dr hab. Joanna M. Salachna, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
- Nadzór i kontrola wojewody nad działalnością j.s.t.: potrzeba, zakres, problemy praktyczne
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
- Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Piotra Laseckiego
Dyskusja

11 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (czwartek)
10.30 – 14:00 II sesja: prowadzenie – dr hab. Wiesława Miemiec, prof. UWr
Referaty:
- Instytucja absolutorium w j.s.t. a zadania regionalnych izb obrachunkowych
dr hab. Krystyna Sawicka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
- Niektóre aspekty gospodarki finansowej związków jednostek samorządu terytorialnego w świetle działalności orzeczniczej regionalnych
izb obrachunkowych
dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński
- Uprawnienia kontrolne Ministra Finansów w związku z ograniczeniami w zakresie długu publicznego
dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
- Budżet zadaniowy j.s.t. i jego związki z działalnością nadzorczą, opiniodawczą i kontrolną RIO
prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Dyskusja
Referaty:
- Kontrola wykorzystania dotacji przez organy administracji rządowej
dr Wojciech Gonet, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- Pakiet oprogramowania RATUSZ – skuteczny sposób nadzoru nad finansami gminy
Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
- Restrukturyzacja zadłużenia j.s.t. w świetle doświadczeń nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych
Edyta Dziekońska, Mariusz Gołaszewski, Dragon Partners
Dyskusja
15.30 – 19:00 - III sesja: prowadzenie dr hab. Krystyna Sawicka prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Referaty:
- Przełomowy sposób prezentacji informacji prawnej – interaktywne procedury administracyjne, cywilne, podatkowe (prezentacja LEX
Navigator)
Tomasz Sikora, Wolters Kluwer Polska
- Ocena mechanizmów kontroli i reglamentacji deficytu oraz długu sektora samorządowego w Polsce
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
- Kontrola zarządcza a kontrola zewnętrzna
dr hab. Maria Jastrzębska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
- Funkcja kontrolna RIO
dr Ryszard P. Krawczyk, Prezes Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
- Samorządowe zadania publiczne a zakres działania regionalnych izb obrachunkowych
dr Elżbieta Feret, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Dyskusja

12 PAŹDZIERNIKA 2012 R (piątek)
9.30 – 11.30 - IV sesja: prowadzenie dr Bogdan Cybulski
Referaty:
- Kompetencje i zadania Trybunału Obrachunkowego w Hiszpanii a kompetencje regionalnych izb obrachunkowych - porównanie i wnioski
dla polskiego systemu nadzoru i kontroli
dr Jarosław Marczak, Uniwersytet Łódzki
- Problem krzyżowania się kompetencji nadzorczych wojewody i regionalnych izb obrachunkowych w sprawach gospodarczych samorządu
Małgorzata Cilak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
- Nadzór RIO nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych gminy
dr Rafał Kowalczyk, Uniwersytet Wrocławski
Dyskusja
11:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji