Fundacje odgrywają ważną rolę w Unii Europejskiej, zwłaszcza w społeczeństwie obywatelskim. Dzięki swoim różnorodnym działaniom w wielu obszarach przyczyniają się one do realizacji podstawowych wartości i celów Unii, takich jak poszanowanie praw człowieka, ochrona mniejszości, zatrudnienie i postęp społeczny, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego czy wspieranie postępu naukowo-technicznego.

Ponadto wzmacniają one i ułatwiają aktywniejsze zaangażowanie obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w projekt europejski. W prowadzeniu swojej działalności fundacje napotykają jednak różne przeszkody na całym obszarze Unii Europejskiej. Tym zagadnieniom poświęcony jest artykuł Rafała Godlewskiego i Piotra Staszczyka Projekt rozporządzenia w sprawie statutu fundacji europejskiej – szansa dla rozwoju działalności pożytku publicznego w UE.

W celu wykonywania swoich zadań jednostki samorządu terytorialnego tworzą rożnego rodzaju jednostki organizacyjne. Jedną z ich form mogą być spółki prawa handlowego. Ich wykorzystanie w procesach rozwoju lokalnego oraz regionalnego może być źródłem wielu korzyści dla wspólnoty samorządowej, niesie jednak także wiele zagrożeń. Najważniejsze wiążą się z ryzykiem niekontrolowanej ekspansji zadłużenia tych spółek. Nie podlega ono wprawdzie ograniczeniom ustawowym, jednak może istotnie rzutować na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części artykułu Zadłużenie spółek komunalnych – szanse oraz zagrożenia. Drugi etap badań Arkadiusz Babczuk przedstawia istotę spółek komunalnych jako samorządowych jednostek organizacyjnych. Ponadto prezentuje ilościowy wymiar badanego zjawiska, tj. liczbę spółek komunalnych na tle innych samorządowych jednostek organizacyjnych. W kolejnej części publikacji przedstawia szanse oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem spółek komunalnych dla rozwoju lokalnego oraz regionalnego, a w następnej omawia metodę oceny rozmiarów zadłużenia spółek komunalnych. W ostatniej części artykułu autor dokonuje oceny skali zadłużenia spółek komunalnych w Polsce.

Począwszy od 1.07.2015 r. nabywca komputerów przenośnych, tj. wyłącznie takich, jak: laptopy, notebooki i tablety, będący czynnym podatnikiem VAT, nabywa je bez podatku VAT, czyli po cenie netto. Jednakże bez względu na to, w jakich celach dokonuje ich zakupu, musi je opodatkować stawką VAT 23%. Następnie kwotę tego podatku musi zadeklarować w swojej deklaracji VAT-7 w miesiącu ich zakupu. W przypadku nabycia komputerów przenośnych w ramach zamówienia publicznego, tj. umów zawartych przed 1.07.2015 r., zamawiający je jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem obniżenia wynagrodzenia dostawcy komputerów przenośnych o kwotę podatku VAT, którą obowiązany jest rozliczyć zamiast dostawcy tych komputerów na podstawie przepisów ustawy o VAT. Tę nadchodzącą ważną zmianę ustawy o podatku od towarów i usług omawia artykuł Elżbiety Rogali Rozliczenie VAT od komputerów przenośnych po 1 lipca 2015 r.