W artykule Przemysława Śleszyńskiego Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. przedstawiono wyniki badań Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk zrealizowanych dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie prognoz sporządzanych do planów miejscowych.

Dane zostały zebrane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie ankiety (w zależności od kategorii pytań otrzymano 42–58% odpowiedzi ze wszystkich gmin w Polsce). Prognozowane dochody na koniec 2013 r. wyniosły 34,8 mld zł, prognozowane wydatki – 66,8 mld zł, zrealizowane dochody – 6,6 mld zł, zrealizowane wydatki – 10,1 mld zł. Występuje bardzo zróżnicowana polityka gmin w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków oraz wysoka koncentracja najwyższych obrotów finansowych w stosunkowo niewielkiej liczbie samorządów. Z kolei ujemne saldo może być poważnym problemem finansowym, a w niektórych przypadkach może grozić destabilizacją budżetów gmin.

System zamówień publicznych ma służyć racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych, przeciwdziałaniu korupcji oraz zapewnić równe traktowanie dostawców i wykonawców przez stworzenie warunków uczciwej konkurencji w trakcie ubiegania się o zamówienie publiczne. Ponadto stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych daje gwarancję udzielenia najkorzystniejszych zamówień dla jednostek sektora finansów publicznych. W artykule Joanny Peruckiej Analiza wyników kontroli w zakresie przestrzegania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych przedstawiono analizę analiza wyników kontroli przeprowadzonych w 2013 r. w zakresie stosowania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych.

Powszechnie wiadomo, że dla sprawnego funkcjonowania sytemu finansów publicznych - czego wyrazem jest przede wszystkim najlepsze wykorzystanie środków publicznych, a więc najlepsze zaspokojenie potrzeb lokalnych, regionalnych
i ogólnych krajowych - ważne jest, w jaki sposób gromadzone są środki publiczne oraz w jaki sposób są wydatkowane. Zarządzanie tymi środkami wymaga respektowania określonych zasad i kryteriów ukształtowanych przez prawo. Ignorowanie reguł prawnych lub iluzoryczne podejście gestorów do nowoczesnych metod zarządzania organizacją publiczną może w konsekwencji skutkować pojawieniem się znacznego ryzyka związanego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zasadniczym celem artykułu Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi jest próba przedstawienia problematyki dyscypliny finansów publicznych. Autorzy - Monika Dębowska-Sołtyk i Piotr Sołtyk - dokonali oceny wymierzanych kar przez uprawnione organy oraz przedstawili wybrane orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej. Analiza obejmuje lata 2008–2013.