Czy sprawa prawidłowego ustalenia wysokości dotacji udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o systemie oświaty powinna być rozpatrywana przez sąd administracyjny czy sąd powszechny? Artykuł Anny Ostrowskiej Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych prezentuje dwie odmienne linie orzecznicze ukształtowane w tym obszarze oraz przedstawia argumenty na poparcie jednego lub drugiego poglądu.

Jednocześnie autorka wskazuje na wyjątkowe cechy dotacji oświatowych, które przemawiają za administracyjnym charakterem relacji między dotującym a dotowanym podmiotem.

Przedszkola publiczne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych pobierają m.in. opłaty za korzystanie z wychowania i opieki przedszkolnej. Mimo że opłaty te funkcjonują w systemie dochodów budżetowych nie od wczoraj, to wciąż budzą sporo problemów związanych z prawidłowym ujęciem w podziałkach klasyfikacji budżetowej, ewidencją księgową, windykacją czy też rozpoznaniem na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług. Jak się wydaje, źródłem tych niejasności są trudności w jednoznacznym określeniu charakteru prawnego opłat przedszkolnych. Jednoznacznych rozstrzygnięć nie ułatwiają również rozbieżne wyjaśnienia organów nadzoru oraz często sprzeczne ze sobą wyroki sądów administracyjnych. Zagadnienia związane z kwalifikowaniem opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego jako należności o charakterze publiczno- lub cywilnoprawnym, na tle aktualnego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz wyjaśnień regionalnych izb obrachunkowych są przedmiotem artykułu Kacpra Siwka pt. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – danina publiczna czy opłata cywilnoprawna. Omówiono w nim skutki takiej kwalifikacji na gruncie przepisów o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Na początku 2014 r. weszły w życie regulacje wprowadzające do ustawy o finansach publicznych nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, który przysparza im wiele kłopotów w podejmowaniu corocznej uchwały budżetowej. Nowelizacja ta spowodowała także rozszerzenie kompetencji regionalnych izb obrachunkowych w tym zakresie. Środowiska naukowe i samorządowe różnie komentują jednak tę zmianę stanu prawnego, koncentrując się głównie na konsekwencjach, jakie ten wskaźnik wywoła w odniesieniu do sytuacji poszczególnych samorządów. W artykule Patryka Kowalskiego Regionalne izby obrachunkowe jako organ nadzoru formalnoprawnego czy organ nadzoru ekonomicznego?
omówiono nowe uprawnienia izb oraz skutek, jaki ich wprowadzenie wywoła w stosunku do statusu izb. Ponadto autor zastanawia się, czy zachowają one status organu nadzorczego w znaczeniu formalnoprawnym oraz jaki charakter będzie miał sprawowany przez nie nadzór.