Podobnie jak w latach ubiegłych pierwszy podwójny numer „Finansów Komunalnych” w 2015 roku poświęcony jest dorocznej ogólnopolskiej konferencji, której tematyka dotyczy finansów samorządowych. Z inicjatywy Redakcji „Finansów Komunalnych” i Wolters Kluwer SA od 2009 r. spotykają się na nich przedstawiciele nauki, samorządowcy, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych oraz sędziowie sądów administracyjnych i debatują nad skomplikowanymi, podlegającymi ciągłym zmianom legislacyjnym, zagadnieniami dotyczącymi prawa budżetowego, gospodarki finansowej, nadzoru i kontroli.

Poddają również analizie orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem nasza Konferencja obradowała w dniach 29-30 września 2014 r w Serocku k. Warszawy pod hasłem „Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania”.

W referatach i dyskusji dominowały kwestie możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz efektywnego ich wykorzystania. Budzą one wśród samorządowców tak nadzieje, jak i obawy, nie tylko ze względu na wysokie zadłużenie samorządów wynikające z obecnie realizowanych inwestycji, ale i m.in. ograniczenia, jakie nakłada na nie art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dlatego problem ten był omawiany z różnych punktów widzenia: stosowanych instrumentów finansowych, zagadnień socjologicznych, obowiązujących regulacji prawnych oraz zagadnień organizacyjnych. Należy podkreślić, że referenci i dyskutanci nie tylko wskazywali na konkretne problemy stojące przed samorządem terytorialnym, ale przede wszystkim szukali sposobów ich rozwiązania poprzez wskazywanie dobrych praktyk czy sygnalizowanie koniecznych zmian w prawie.