W okresie spowolnienia gospodarczego sektor samorządowy odegrał istotną rolę w stabilizacji gospodarek Unii Europejskiej dzięki wysokiej skali realizowanych inwestycji; zarazem wzrosło zadłużenie tego sektora oraz nastąpił nieznaczny spadek jego produktywności.

W Polsce produktywność jednostek samorządu terytorialnego kształtuje się powyżej średniej unijnej, przy czym wysokiej efektywności działania polskich samorządów towarzyszy silny wzrost ich zadłużenia. Wskazuje to na niedobór dochodów polskich samorządów w stosunku do realizowanych przez nie zadań. W tekście Efektywność polskich jednostek samorządu terytorialnego na tle samorządów w Unii Europejskiej – weryfikacja adekwatności dochodów Krzysztof Kluza przedstawia oszacowanie potencjalnego niedoboru dochodów polskich samorządów na ok. 15 mld zł w 2012 r.

Celem artykułu Bogumiła Pahla Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli w portach lotniczych jest przedstawienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Konstrukcja tego przepisu nastręcza pewne wątpliwości co do zakresu przedmiotowego zwolnienia od podatku. W szczególności dotyczą one opodatkowania gruntów zajętych pod budynki i budowle w portach lotniczych

Wydatki w formie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami są sytuowane w obszarze realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Powinny one być dokonywane zgodnie z zasadą „działania na podstawie i w granicach prawa”, którą wyznaczają przepisy rangi ustawy oraz podjęte na ich podstawie akty prawa miejscowego. Wielopłaszczyznowe regulacje o zróżnicowanej hierarchii źródeł prawa stanowią przeszkodę w sferze zgodnego z prawem określania przedmiotu uchwał podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego, czego implikację stanowią podejmowane rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące dotowania zadań publicznych w rozpatrywanym zakresie. Zdaniem Arkadiusza Talika i Remigiusza Mazura – autorów artykułu Udzielanie dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sadów administracyjnych - zasadne jest wskazanie, że stwierdzone zróżnicowanie rodzajów dotacji ujętych w uchwałach budżetowych może wskazywać na nieprawidłowości w strukturze planu wydatków.