Numer 3/2014 „Finansów Komunalnych” jest numerem szczególnym, rozpoczyna bowiem trzecią dekadę ukazywania się pisma. Poniżej publikujemy w całości tekst, jaki ukazał się z tej okazji.

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce numer, którym rozpoczynamy 21. rok ukazywania się „Finansów Komunalnych”. Geneza tego periodyku jest ściśle związana ze środowiskiem regionalnych izb obrachunkowych, które rozpoczęły działalność z początkiem 1993 r. Ich prezesi bardzo poważnie potraktowali ustawowy obowiązek szkolenia i instruktażu pracowników samorządowych w zakresie finansów publicznych, zdając sobie sprawę z konieczności stworzenia jak najszerszego spektruminstrumentów służących edukacji kadr samorządowych w tej sferze.
Decyzję o rozpoczęciu wydawania ogólnopolskiego periodyku poświęconego finansom samorządowym prezesi RIO podjęli naspotkaniu w Karpaczu w grudniu 1993 r. Uzgodniono zarówno jego tytuł – „Finanse Komunalne” – jak i to, że będzie on oficjalnym periodykiem regionalnych izb obrachunkowych. Niezwłocznie podjęto rozmowy zmierzające do znalezienia wydawcy. W styczniu 1994 r. przeprowadzono rozmowy z Międzykomunalną Spółką Akcyjną „Municipium”, a prezes RIO Łódź, dr Ryszard Krawczyk, przygotował, jako pełnomocnik wszystkich 17 RIO, a następnie – 14.02.1994 r. – podpisał umowę z „Municipium” o wydawaniu, we współpracy z regionalnymi izbami obrachunkowymi, dwumiesięcznika. Za stronę merytoryczną miało odpowiadać Kolegium Redakcyjne, którego skład zaproponowali prezesi RIO. Jednocześnie z prowadzonymi rozmowami z „Municipium” prezesi dokonali wyboru członków Kolegium Redakcyjnego. Pierwszym redaktorem naczelnym został śp. prof. Piotr Buczkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (był on wówczas przewodniczącym Krajowego Sejmiku Samorządowego), którego (jeszcze w 1994 r.) zastąpił prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego (będący w latach 1992–1994 wiceministrem w Urzędzie Rady Ministrów odpowiedzialnym za samorząd terytorialny i wdrożenie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych), sprawujący tę funkcję do chwili obecnej. W ciągu 20 lat w składzie Kolegium nastąpiła tylko jedna zmiana – Stanisławę Szumlińską (prezesa RIO w Krakowie) zastąpił
dr Zbigniew Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie).
„Finanse Komunalne” wydawane były do 2003 r. (włącznie) jako dwumiesięcznik, a od 2004 r. jako miesięcznik. W 2002 r. nastąpiła też zmiana wydawcy. W wyniku porozumienia zawartego między „Municipium” a Polskimi WydawnictwamiProfesjonalnymi (należącymi do Wolters Kluwer Polska) – za zgodą regionalnych izb obrachunkowych – od nr 5/2002 „FinanseKomunalne” były wydawane przez Polskie Wydawnictwo Profesjonalne (początkowo pod szyldem ABC, a następnie „KiK”).
Od nr 6/2006 „Finanse Komunalne” są bezpośrednio wydawane przez Wolters Kluwer.
Dzisiaj, 24 lata od wejścia w życie ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, szczególne wrażenie powinno robić to, że instytucja powołana przede wszystkim do nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego już po roku swojej działalności była w stanie wprowadzić na rynek czytelniczy ogólnopolski specjalistyczny periodyk, prezentując dosyć rzadko w Polsce spotykane (wówczas, a niestety i obecnie) podejście do swoich obowiązków. Chodziło o to, że w interesiePaństwa jest przede wszystkim zapewnienie przestrzegania prawa, a nie – jak to często można zaobserwować – tylko ściganie tych, którzy to prawo naruszają. Prezesi RIO od początku uważali, że samorządowcom należy dać szansę na działalność zgodną z prawem, a do tego niezbędne jest dobre merytoryczne przygotowanie, „karanie” powinno być natomiast ostatecznością. Częstezmiany przepisów zarówno dotyczące gospodarki finansowej, jak i ustrojowych i proceduralnych powodowały – i nadal powodują – że „Finanse Komunalne” ciągle wypełniają swoją podstawową misję. W ciągu 20 lat „Finanse Komunalne” nie tylko na trwale zagościły wśród samorządowców, w szczególności służb finansowych, lecz także stały się podstawowym periodykiem dlanaukowców specjalizujących się w finansach publicznych. Możemy się poszczycić liczną grupą wybitnych specjalistów stalewspółpracujących z miesięcznikiem. O silnych więzach łączących nas z Czytelnikami, zarówno ze środowiska samorządowego,jak i naukowego, świadczą współorganizowane przez „Finanse Komunalne” corocznie, od 2009 r., konferencje naukowe adresowane do szerokiego grona –i teoretyków, i praktyków. Ich dorobek zawsze jest publikowany w podwójnym styczniowo-lutowym numerze „Finansów Komunalnych”.
Serdecznie dziękujemy naszym Czytelnikom i Autorom. Bez aktywności Państwa oraz naszego wydawcy – Wolters Kluwer – trudno wyobrazić sobie redagowanie i wydawanie „Finansów Komunalnych”.