Na kolejnych stronach pisma pojawiły się (jak zwykle) artykuły naukowe oraz pochodzące od praktyków teksty specjalistyczne, dotyczące bieżących problemów w działalności jednostek samorządu terytorialnego.

prof. Alicja Młynarczyk „Dostosowanie polskich regulacji prawnych do przepisów prawa unijnego mających na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych” Zharmonizowanie polityk budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej ma zapobiegać nierównowadze finansów publicznych. Nowe regulacje Paktu Stabilności i Wzrostu zwiększają odpowiedzialność państw za stosowanie jednolitych wymogów dotyczących reguł i procedur określających ramy budżetowe w tych państwach. Unormowania wprowadzone nowelą do ustawy o finansach publicznych z 8.11.2013 r. spełniają zalecenia prawa unijnego, w szczególności poprzez zmianę konstrukcji prawnej wieloletniego planowania finansowego oraz ustanowienie stabilizującej reguły wydatkowej ograniczającej nadmierny wzrost wydatków sektora rządowego i samorządowego.
dr Jan Czempas „Zmiany znaczenia opłaty eksploatacyjnej dla budżetów gmin górniczych województwa śląskiego”
Przełom społeczno-gospodarczy w Polsce z 1989 r. postawił przedsiębiorstwa górnicze w trudnym położeniu. Dla wielu firm zderzenie z żelaznymi prawami wolnego rynku okazało się zgubne. Jedyną szansą przetrwania upatrywano w ich restrukturyzacji. 28.11.2003 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
w latach 2003–2006, która określiła zasady: restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych, restrukturyzacji zatrudnienia, likwidacji kopalń i finansowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Efekty tych zmian widoczne
są obecnie w pogarszającej się sytuacji dochodowej gmin górniczych. W artykule autor skupia uwagę na znaczeniu gwałtownego spadku dochodów z opłaty eksploatacyjnej dla ich funkcjonowania.
Marek Szałkiewicz, radca prawny „Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej oraz przedawnienie zobowiązania z tytułu tej opłaty”
Odwołując się do ustawy o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej, autor zwraca uwagę na możliwość przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej. Przedstawia ponadto praktyczne aspekty związane z zagadnieniem przedawnienia oraz mogące się pojawić problemy związane z odpowiednim stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej w postępowaniu dotyczącym ustalenia opłaty planistycznej.
dr Tomasz Wołowiec „Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych do rejestru zabytków”
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych sam fakt posiadania budynku lub gruntu przez przedsiębiorcę stanowi podstawę do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości według stawek dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Artykuł 7 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowi natomiast, że grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków są zwolnione od podatku od nieruchomości pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym te części budynków i gruntów zabytkowych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza – jak podkreśla autor – są opodatkowane według stawek związanych z prowa-dzeniem działalności gospodarczej.
dr Katarzyna Małysa-Sulińska „Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej”
Ustawodawca uzależnił wydanie decyzji określającej opłatę planistyczną od wystąpienia trzech przesłanek. Jedną z nich jest wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że ustalenie opłaty planistycznej jest determinowane ustaleniem, że zachodzi bezpośredni związek pomiędzy wzrostem wartości nieruchomości a wejściem w życie planu miejscowego lub jego zmiany. W opracowaniu autorka przedstawia zasady, jakimi należy się kierować przy określaniu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
dr Dagmara Hajdys „Partnerstwo publiczno-prywatne a polityka inwestycyjna samorządów”
Przedmiotem opracowania jest określenie wielkości potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2009–2011. Kryzys finansów publicznych oraz ograniczenia budżetowe jednostek samorządu terytorialnego powodują konieczność poszukiwania nowych metod finansowania inwestycji. Zdaniem autorki partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną z nich. Zaangażowanie kapitału prywatnego może stanowić jeden z istotnych czynników podnoszących poziom potencjału inwestycyjnego, sprzyjając jednocześnie wzrostowi realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Urszula Wycisk „Realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych jednostek samorządu terytorialnego a ustalenia kontroli regionalnych izb obrachunkowych”
Wydatki na wynagrodzenia są obligatoryjnym obciążeniem finansowym każdej jednostki samorządu terytorialnego. W opracowaniu autorka dokonuje analizy przepisów prawa i omawia nieprawidłowości stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe w procesie kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia pracowników w latach 2011–2012.
Barbara Wołczak „Korekty deklaracji podatkowych a wielkość subwencji wyrównawczej dla gmin”
Podstawą do wyliczenia wysokości subwencji ogólnej są dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego (Rb-PDP) za rok poprzedzający rok bazowy z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku bazowego. Złożenie przez podatnika korekty deklaracji podatkowej za lata wcześniejsze, mającej wpływ na wysokość otrzymanej już przez gminę części wyrównawczej subwencji ogólnej, powoduje powstanie dylematu, w sprawozdaniu za jaki rok należy wykazać skutki tych korekt. Autorka podkreśla, że do czasu zmiany przepisów prawnych regulujących to zagadnienie należy kierować się wytycznymi Ministerstwa Finansów.
dr Krzysztof Radzikowski (glosa do wyroku NSA z 22.01.2013 r.; II FSK 1150/11) „Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych – problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2007 r.”
Tezy komentowanego wyroku:
1. O tym, czy dany grunt jest użytkiem rolnym dla celów podatkowych, decyduje wyłącznie zapis w ewidencji gruntów
i budynków.
2. W tym zakresie wykluczona jest możliwość prowadzenia przeciwdowodu w trybie art. 194 § 3 ordynacji podatkowej
na okoliczność faktycznego wykorzystania gruntu lub jego faktycznego charakteru.