Grudniowy numer „Finansów Komunalnych” otwiera artykuł dr Anny Ostrowskiej pt. „Dotowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego”, w którym autorka próbuje ocenić ponad 2-letni okres obowiązywania ustawy o sporcie a w szczególności przepisów odnoszących się do dotowania klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Autorka wskazuje na ich nieprecyzyjność, co stanowi niejako kontynuację problemów interpretacyjnych występujących pod rządami poprzedniej ustawy o sporcie kwalifikowanym. Na podstawie analizy orzecznictwa autorka pokazuje, jak powyższa nieprecyzyjność doprowadza do ustalania różnego (w zależności od regionu Polski) zakresu swobody dotacyjnej jednostek samorządu terytorialnego wobec klubów sportowych. Jej zdaniem wykształcone w tej sferze dwie, dość skrajne, linie orzecznicze powinny doprowadzić do nowelizacji art. 27 i 28 ustawy o sporcie.

Dr Artur J. Kożuch, dr Kamilla Noworól i dr Janusz Sasak tekstem „Rachunek kosztów docelowych w procedurach tworzenia budżetu partycypacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego” włączają się w dyskusję nad usprawnianiem działalności jednostek samorządu terytorialnego. Przekonują, że usprawnianie to „wymaga namysłu nad sposobami planowania finansowego, wykonywania planów oraz kontroli efektów uzyskiwanych w wyniku świadczenia usług publicznych”, do czego najprostszą drogą jest „adaptacja i wykorzystanie w procesie szeroko pojmowanego budżetowania rozwiązań sprawdzonych w sektorze komercyjnym”. Przykładem takich rozwiązań – które autorzy poddają analizie – jest koncepcja rachunku kosztów docelowych i partycypacja odbiorców w konstruowaniu struktury wydatków służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wspólnot samorządowych.

Na tle powyższych rozważań tym ciekawszy staje się tekst dra Rafała Trykozko „Realizacja funduszu sołeckiego w świetle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych” i przeprowadzona w nim analiza. – Zainteresowanie społeczne instytucją funduszu sołeckiego jest duże – pisze autor. – Przejawia się to wskaźnikiem sołectw korzystających – poprzez złożenie stosownych wniosków – ze stworzonej przez radę gminy możliwości określenia przeznaczenia części środków budżetu. Część regulacji ustawy o funduszu sołeckim wymaga jednak doprecyzowania, co wynika z zakresu nieprawidłowości stwierdzonych przez regionalne izby obrachunkowe w poszczególnych obszarach instytucji funduszu sołeckiego.

W opracowaniu „Kompetencje rady gminy w zakresie zmiany uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” Katarzyna Gawrońska omawia zakres tych kompetencji oraz podstawowe zasady dokonywania zmian już obowiązujących uchwał, jak również wskazuje możliwe konsekwencje takich działań. Stwierdza przy tym, że „ustawowo przewidziany tryb wprowadzenia i realizacji przez gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie sprzyja stabilności gminnych uchwał dotyczących tego świadczenia”.

Dr Tomasz Wołowiec i dr Dariusz Reśko omawiają „Dopuszczalność powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania usług publicznych komunalnej spółce prawa handlowego”.