Listopadowe wydanie czasopisma „Finanse Komunalne” otwierają rozważania dr Grażyny Kozuń-Cieślak na temat istoty
i funkcji państwa, sektora publicznego i finansów publicznych. W artykule „Państwo – sektor publiczny – finanse publiczne. Próba systematyzacji pojęciowej” autorka podejmuje wysiłek rozgraniczenia tych pojęć i określenia ich wzajemnych relacji.

W literaturze ekonomicznej częstym zjawiskiem jest zamienne używanie określeń: państwo, sektor publiczny, finanse publiczne czy sektor finansów publicznych. Kategorie te, mimo że ściśle ze sobą powiązane, nie są przecież równoznaczne. Na ten semantyczny chaos w pewnym stopniu wpływ miał historyczny kontekst rozwoju nauk badających kwestie związane z działalnością państwa oraz finansowaniem tej działalności – pisze autorka.

Odmienny charakter ma artykuł Piotra Zygadło pt. „Analiza wydatków strukturalnych jednostek samorządu terytorialnego za lata 2005–2012”, w którym autor wskazuje na wiele interesujących zagadnień, zwłaszcza w kontekście kolejnego okresu finansowego 2014-2020. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza m.in., że w badanym okresie wydatki strukturalne jednostek samorządu systematycznie rosły do 2010 r., natomiast w latach 2011–2012 nastąpił ich spadek. Wchodząc w zagadnienia szczegółowe autor zwraca uwagę na bardzo interesujące dane – pisze m.in.: że w latach 2005–2012 „łączna wartość wydatków w „obszarach strukturalnych” wyniosła 287,9 mld zł (środki Polityki Spójności z budżetu UE oraz wydatki strukturalne). Z powyższej kwoty 24% stanowiły wydatki finansowane z budżetu UE. Oznacza to, że mimo dużego znaczenia przypisywanego środkom unijnym i podnoszonemu niekiedy potencjalnemu ryzyku zastępowania środków krajowych środkami unijnymi przeznaczanymi na działania o charakterze prorozwojowym zdecydowana większość wydatków w obszarach odpowiadających wydatkom strukturalnym jest realizowana przez JST ze środków krajowych”.

W dziale „Podatki i opłaty lokalne” Paweł Grzybowski i mec. Dominik Goślicki dzielą się swoimi uwagami na temat problematycznej obecnie dla jednostek samorządowych kwestii zaokrąglania opłat za gospodarowanie opłatami.
W polemicznym tekście „O kontrowersjach wokół zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” stwierdzają, że dominujący pogląd o konieczności dokonywania tych zaokrągleń budzi wątpliwości. „Zastosowanie kompleksowej wykładni przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w świetle przepisów konstytucyjnych pozwala bowiem bronić tezy, że w stosunku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje zastosowanie wyjątek od obowiązku zaokrąglania – określony w art. 63 § 2 o.p.

W kolejnych materiałach Maciej Bendorf-Bundorf omawia zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jej ograniczenia, a dr Klaudia Małgorzata Stelmaszczyk i Grzegorz Czarnocki dokonują charakterystyki rezerw budżetowych jako narzędzi uelastyczniających wykonywanie budżetu obok instytucji zmian budżetu. Ponadto na tle analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych identyfikują problematyczne zagadnienia związane planowaniem i gospodarowaniem rezerwami. W rozważaniach szczególne miejsce poświęcają kwestii kompetencji do zmiany wysokości planowanych rezerw w toku roku budżetowego oraz przesłankom rozdysponowania rezerwy celowej na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.