Dr Ewa Markowska-Bzducha w artykule „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości”  opisując zasygnalizowaną w tytule problematykę, koncentruje uwagę na finansowych instrumentach oddziaływania samorządu. W pierwszej części artykułu autorka przedstawia uwarunkowania prawne i praktyczne możliwości samorządu  we wspieraniu przedsiębiorczości.

W kolejnych częściach analizuje instrumenty mieszczące się w obszarze polityki dochodowej, a następnie wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzone rozważania ilustruje danymi statystycznymi obrazującymi stan budżetów gmin i miast na prawach powiatu w latach 2006–2011.

Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej, szczególnie szpitali publicznych, stało się zjawiskiem powszechnym. Samorządowe zakłady opieki zdrowotnej borykają się z poważnymi problemami finansowymi. Wymiernym wyrazem tego stanu rzeczy jest wzrost globalnej wielkości straty netto oraz utrzymujący się wysoki poziom zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych - pisze dr Władysław Grześkiewicz w artykule „Czy samorządowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej są w stanie ograniczyć przyrost zadłużenia?”. Autor przedstawia w nim problemy finansowe samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2008–2011, ograniczając się do analizy instrumentów mających wpływ na wielkość zobowiązań, tj.: ujemnego wyniku finansowego (straty netto), zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych, zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z kolei dr Rafał Dowgier w tekście: „Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? – uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r.
(I SA/Lu 932/12)” polemizuje z wyrażonym przez sąd stanowiskiem, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą lokalną w rozumieniu, jakim posługuje się Konstytucja RP, i nie podlega ona zaokrąglaniu na zasadach określonych
w ordynacji podatkowej. Autor, podkreślając, że ustawa ta posiada własną siatkę pojęciową, która wyraźnie rozróżnia kilka kategorii opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego, udowadnia, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrąglaniu na zasadach określonych w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej.

W dalszej części Pisma Radosław Ślusarczyk przedstawia zalety partnerstwa publiczno-prywatnego - jednego z rozwiązań pozwalających na utrzymanie wystarczającego poziomu wzrostu nakładów inwestycyjnych, a mec. Katarzyna Makowska podejmuje próbę ustalenia uprawnień kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych wobec podmiotów określanych jako samorządowe osoby prawne.

To oczywiście tylko wybrane teksty spośród wielu interesujących materiałów, które znalazły się w numerze.