Aktualny numer „Finansów Komunalnych” otwiera niezmiernie istotny tekst Mirosława Paczochy „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji”, w którym autor punkt po punkcie wytyka błędy w tytułowej ustawie, wskazując przy tym, w jaki sposób nieprawidłowo skonstruowane przepisy wpływają na krytyczną ocenę rozwiązań przyjętych w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W konkluzji autor postuluje uchwalenie nowej ustawy regulującej zagadnienia utrzymania czystości i porządku w gminach, uwzględniającej zasady tworzenia tekstów prawnych.

Z kolei prof. Paweł Swianiewicz, dr Jarosław Neneman, dr Julita Łukomska w tekście „Koncepcja przekształceń podatku
od nieruchomości” odnieśli się do od lat dyskutowanej i postulowanej kwestii wprowadzenia podatku ad valorem, dokonując teoretycznej analizy takiego rozwiązania w kontekście potencjalnych korzyści ekonomicznych. W jej efekcie dochodzą
do wniosku, że tak daleko idąca reforma, jaka byłoby wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości nie jest niezbędna – możliwe są znacznie prostsze zmiany pozwalające na likwidację wielu negatywnych zjawisk występujących obecnie. Prezentują przy tym cztery warianty takich zmian wraz z symulacją skutków finansowych dla poszczególnych typów gmin.

Wreszcie Adam Bartosiewicz zastanawia się nad konsekwencjami uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, który
w składzie siedmiu sędziów w czerwcu 2013 r. stwierdził, że: „W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (...) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług”. - Powyższa uchwała ma istotne znaczenie dla praktyki rozliczeń podatku od towarów i usług w gminach. W zdecydowanej większości gmin jednostki budżetowe funkcjonowały jako odrębni podatnicy VAT. Z uchwały wynika zaś zupełnie inny sposób postępowania. Nie komentując samej uchwały, w oczekiwaniu na jej pisemne uzasadnienie, należy zastanowić się nad samą genezą problemu, ale również nad skutkami praktycznymi uchwały, jak też nad tym, co gminy mogą i co powinny teraz zrobić ze swoimi –
oraz swoich jednostek budżetowych – rozliczeniami VAT - stwierdza autor.

W numerze 7-8, jak zwykle, znalazły się teksty dotyczące kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Małgorzata Natoniewska-Stasiak) oraz działalności nadzorczej i kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych (Tadeusz Dobek) powstałe na podstawie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r.” jakie w czerwcu Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych składa Sejmowi i Senatowi.