Czerwcowy numer pisma otwiera artykuł dra Wojciecha Goneta „Dotacja w systemie finansów publicznych – wybrane zagadnienia”, w którym Autor podjął się m.in. analizy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących dotacji jako wydatku budżetowego i jednocześnie dochodu beneficjenta, a także kwestii przyszłości tej instytucji wydatkowej w systemie finansów publicznych i kierunków jej ewolucji.

Autor omawia pojęcie dotacji, szczegółowo analizuje rodzaje dotacji, co pozwala mu na wyciągnięcie wniosków de lege lata i de lege ferenda. Podsumowując swoje rozważania Autor stwierdza m.in.:
„Dotacja w systemie finansów publicznych odgrywa istotną rolę, o czym świadczy m.in. bardzo duża liczba aktów prawnych będących podstawą jej przyznania oraz kwota na nie przeznaczona. Według wykonania budżetu państwa za 2012 r. na koniec listopada plan dotacji po zmianach zakładał przeznaczenie na dotacje 89.549.723 tys. zł, tj. więcej niż na subwencje ogólne. Przyczyną tak wielu przepisów regulujących udzielenie dotacji jest przyjęcie jako zasady, że udzielenie dotacji następuje na podstawie przepisu prawa. Przyjęte rozwiązanie nie w pełni zasługuje na akceptację. W przypadku dotacji podmiotowych udzielanych na cele bieżące, a także na realizację zadań przekazanych oraz dotacji przedmiotowych można rozważyć ich zastąpienie subwencjami przyznawanymi pod tytułem ogólnym. Beneficjent otrzymujący subwencje byłby o tyle w lepszej sytuacji, o ile w przypadku zaoszczędzenia środków finansowych przy realizacji jakiegoś zadania nie musiałby zwracać zaoszczędzonych środków do budżetu państwa lub JST, jak przy dotacjach”.

Dotacjom w systemie oświaty poświęcony został kolejny artykuł: „Podmioty uprawnione do korzystania z dotacji oświatowych” Wioletty Bień. Autorka analizuje w nim przepisy prawne
regulujące zasady przyznawania dotacji poszczególnym beneficjentom uwzględniając zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie oświaty, dotyczące głównie szkół niepublicznych. Wskazuje przy tym beneficjentów dotacji oświatowych, a także praktykowane nieprawidłowości ujawnione zarówno po stronie organu dotującego, jak i podmiotu otrzymującego dotację. Ich analiza prowadzi Autorkę do wniosku, że:
„Przepisy dotyczące dotacji budżetowej, zawarte w ustawie o systemie oświaty i ustawie o finansach publicznych, nie tworzą regulacji pełnej i kompletnej. W efekcie uchwały organów stanowiących JST powinny zawierać regulacje w zakresie procedury udzielania i rozliczania dotacji oraz stawek jej naliczania. Upoważnienie organów JST do uregulowania sposobu przekazywania środków pieniężnych ma służyć dostosowaniu tej procedury do warunków lokalnych. W żadnym razie nie może dotyczyć uchwalania indywidualnych zasad dotowania konkretnej szkoły czy placówki oraz warunków uzyskania prawa do dotacji, bowiem zostały one określone w ustawie”.

W dalszej części numeru Arkadiusz Skomra i Paweł Daniel w tekście „Termin ustalenia opłaty adiacenckiej” zwracają uwagę na kwestię początku biegu terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej oraz jej momentu końcowego, który w zależności od podstawy prawnej ustalenia tej opłaty liczy się do dnia wydania decyzji ostatecznej lub wydania decyzji przez organ I instancji.

Bartosz Pawlak wyjaśnia, w jaki sposób należy ustalać stawkę VAT w ofercie składanej w 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego także w 2014 r., innymi słowy: czy należy uwzględniać okoliczność, że w zależności od tego, czy obowiązek podatkowy powstanie w 2013 r., czy w 2014 r., zastosowanie mieć będą różne stawki VAT.

Jarosław Balcewicz w artykule „Problemy zamówień na świadczenia zdrowotne” omawia szczegółowe regulacje rządzące tymi zamówieniami oraz katalog tych usług. Podkreśla przy tym, że znowelizowane ostatnio przepisy są bardziej liberalne od regulacji obowiązujących w zamówieniach publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane).

Piotr Sołtyk omawia wyniki kontroli NIK, która zbadała funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Podkreśla m.in. za NIK, że wprowadzone w gminach rozwiązania organizacyjne w ograniczonym zakresie uwzględniły standardy kontroli zarządczej, a regulacje wewnętrzne opracowano bez powiązania z zarządzaniem ryzykiem. Kontrola ustaliła, że procedury wewnętrzne w wąskim stopniu były nakierowane na osiąganie celów działalności oraz zapobieganie nieprawidłowościom i ich korygowanie.

Krzysztof Radzikowski w glosie aprobującej pt.: „Część budynku związana z prowadzeniem działalności gospodarczej jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości” komentuje dwa wyroki NSA z 18.08.2012 r.; II FSK 2444/10 i II FSK 2445/10, stwierdza, że „kształtująca się nowa linia orzecznicza, dopuszczająca możliwość powstania obowiązku podatkowego jedynie w zakresie faktycznie użytkowanej części nieukończonego jeszcze budynku, jest zasadna”.