Mija właśnie 20 lat od wejścia w życie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i realnego rozpoczęcia ich działalności. Akt ten stanowił swoiste zamknięcie pierwszego etapu tworzenia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Wówczas, czyli w 1993 r., nikt tak tego nie odbierał, ale po latach jest to oczywiste - piszą dr Bogdan Cybulski oraz prof. Mirosław Stec, przedstawiając krótką historię powstania i funkcjonowania RIO w Polsce.

W latach kryzysu ekonomicznego znacząco wzrósł poziom długu publicznego w krajach Unii Europejskiej, a w 14 krajach przekroczył alarmujący próg 60 proc. w stosunku do PKB. Na tym tle dług sektora samorządowego był niewielki, chociaż
w analizowanych latach 2001-2010 odnotowywał stały wzrost. W 2010 r. dług sektora samorządowego stanowił 12,1 % PKB Unii Europejskiej, w Polsce zaś niewiele ponad 7% PKB). Zdaniem dr Ewy Markowskiej-Bzduchy wzrost ten nie jest niepokojący, a kondycja samorządów stabilna, jeśli weźmie się pod uwagę to, że dług sektora samorządowego wynikał głównie nakładania na samorządy nowych zadań publicznych, które nie szły w parze ze zwiększonymi dochodami tychże.
W tekście „Zagrożenia decentralizacji. Samorządowy dług publiczny w latach 2001-2010” autorka nie tylko przedstawia główne obszary zagrożeń dla makroekonomicznej stabilizacji, wynikające z decentralizacji finansów publicznych i pokazuje ograniczenia w zaciąganiu długu przez sektor samorządowy w krajach UE, lecz także analizuje zmiany w poziomie samorządowego długu publicznego w badanych latach.