Jak co roku ten numer miesięcznika jest zdominowany danymi statystycznymi dotyczącymi kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych. W tekście „Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.” Małgorzata Natoniewska-Stasiak szczegółowo analizuje realizację budżetów JST, dynamikę poziomu dochodów budżetowych, ich strukturę, oraz realizację i strukturę wydatków budżetowych, a także wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania czy poziom zadłużenia jednostek samorządowych.

W podsumowaniu opracowania autorka stwierdza: „Z analizy w skali kraju procesu generowania przez JST długu publicznego wyłania się pozytywny obraz sposobu gospodarowania środkami publicznymi przez zdecydowaną większość JST. Zadłużenie samorządu terytorialnego stanowiło w 2011 r. niewielką część zadłużenia całego sektora finansów publicznych – 7,5% (w porównaniu do 2010 r. wzrosło o 0,7 punktu procentowego), mimo że jednostki te gospodarują dochodami sięgającymi 61,7% poziomu dochodów uzyskiwanych przez budżet państwa, a ich wydatki budżetowe równe są 60,0% wielkości wydatków realizowanych przez budżet państwa”.

Tadeusz Dobek podsumował z kolei działalność RIO i to zarówno kontekście rozliczenia się izb z wydatkowanych środków budżetowych, prowadzonej działalności szkoleniowej, ale również działalności nadzorczej. „Plan dochodów budżetowych regionalnych izb obrachunkowych, ustalony ustawą budżetową na rok 2011 w kwocie 2.477.000 zł został wykonany w wysokości 3.073.416 zł, co stanowiło 124,1%. Większe niż planowane wykonanie dochodów wiązało się głównie z realizacją wyższych wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych oraz najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych, a także znaczącego (w porównaniu do 2010 r.) wzrostu dochodów z tytułu prowadzonej odpłatnie działalności informacyjnej i szkoleniowej”.
Jeśli zaś chodzi o działalność nadzorczą to: w 2011 r. izby zbadały ogółem 163.767 uchwał i zarządzeń organów JST oraz związków komunalnych. Z tego 157.890 uznano za podjęte bez naruszenia prawa, co stanowiło 96,4% ogółu uchwał i zarządzeń.

Niejako w tle tych informacji pozostają inne bardzo ciekawe artykuły - m.in. tekst Tomasza Wołowca „Preferencje w podatku od środków transportu a decyzje gospodarcze firm transportowych (badania własne)”, który stwierdza, że: „Mimo że niższe stawki podatkowe tworzą korzystniejsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, rzadko kiedy mają one decydujący wpływ na podjęcie decyzji o miejscu inwestycji. Paradoksalnie, niejednokrotnie przedsiębiorstwa wybierają na swoją lokalizację gminy o wyższych, aczkolwiek stabilnych, stawkach aniżeli jednostki o stawkach niższych, lecz często modyfi kowanych.” Natomiast dr Jarosław Balcewicz podejmuje problem niepłacenia przez wykonawcę podwykonawcom w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.