Numer czerwcowy „Finansów Komunalnych” otwiera artykuł dotyczący bardzo istotnej i dyskutowanej obecnie kwestii zamówień publicznych, a w szczególności ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców łącznie. Autorka - Joanna Wiak - analizuje punkt po punkcie warunki udziału w postępowaniu przez jednego, wszystkich lub niektórych wykonawców oraz związanej z tym dopuszczalności ich łączenia lub sumowania.

W kolejnym artykule Jan Czempas i Joanna Smykała przedstawiają trudności, jakie może napotkać beneficjent środków unijnych podczas realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Autorzy udowadniają, że otrzymywana pomoc finansowa, pochodząca ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia, musi stanowić jedynie narzędzie do zrealizowania zakładanych celów projektu, a nie być celem samym w sobie. Dla właściwej realizacji umowy o dofinansowanie, będącej podstawą wykonania projektu, grantobiorca musi stosować się do wielu różnorodnych wymagań. Mając to na uwadze Autorzy przedstawiają najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów oraz trudności przy absorpcji środków unijnych

Kolejny materiał - Natalii Kośnik, Konrada Kowalczyka, Maciej J. Nowaka - przedstawia Wpływ uwarunkowań lokalnych na sprzedaż nieruchomości gminnych na przykładzie gmin strefy zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Bardzo ciekawy i pouczający jest również tekst Aliny Smagały, będący analizą wybranych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, w których sądy dokonały odmiennej niż organy nadzoru wykładni obowiązujących przepisów.