Odwołanie dyrektora szkoły w czasie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia może nastąpić jedynie na podstawie art. 38 ust. 1 prawa oświatowego, a więc „w szczególnie uzasadnionym przypadku”. Takie rozwiązanie ustawowe nie budzi żadnych wątpliwości dopóki nie zorientujemy się, że dla większości sądów tym „szczególnym przypadkiem” nie są ani uchybienia finansowe, ani zaniedbania dotyczące organizacji pracy szkoły.

W praktyce zatem jest niemal niemożliwe, by organ prowadzący mógł zwolnić kiepskiego dyrektora, bo ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „szczególnie uzasadnionego przypadku”. Na ten problem zwraca uwagę dr Anna Wierzbica w artykule „Odwołanie dyrektora szkoły (placówki oświatowej) w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia”, wskazując jednocześnie, że ostatnio zarysowana linia orzecznicza wskazuje, że odwołanie dyrektora mieści się w zakresie władczych kompetencji organu, który powierzył stanowisko dyrektora i który w ramach swobodnego uznania powinien mieć prawo oceny tego, czy wystąpił przypadek szczególny, uzasadniający odwołanie ze stanowiska w trybie natychmiastowym. I tę linię należy wspierać.

O tym, że współpraca jednostek samorządu terytorialnego jest możliwa zarówno w postaci związków, jak i stowarzyszeń komunalnych powszechnie wiadomo. Zanim jednak konkretne jednostki samorządowe powołają związek, powinny się dobrze zastanowić. Okazuje się bowiem, że ta forma współpracy ma więcej ograniczeń niż zalet. Zdaniem dr. Pawła Klimka, autora tekstu - forma stowarzyszenia jest lepsza. Stowarzyszenie może w pełni realizować zadania związku komunalnego i jest bardziej elastyczne. Stowarzyszenia mogą tworzyć pomiędzy sobą wszystkie rodzaje jednostek samorządu terytorialnego (JST), natomiast związki tylko gminy i powiaty. Stowarzyszenia mogą zawiązywać spółki prawa handlowego (co nie jest możliwe w przypadku związków), JST przekazująca stowarzyszeniu realizację zadania nie zrzeka się samodzielnej możliwości jego realizacji (w przeciwieństwie do realizacji zadania przekazanego związkowi). Stowarzyszenie nie może jednak w pełni korzystać z przysługujących związkowi zwolnień podatkowych - stwierdza, autor, dlatego postuluje usunięcie z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym regulacji dotyczących związków komunalnych i zastąpienie ich formą stowarzyszenia komunalnego, któremu przysługiwałoby zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu przekazywanego na rzecz powołujących je jednostek samorządu terytorialnego.

W ostatnim okresie pojawiło się wiele publikacji dotyczących sytuacji finansowej spółek komunalnych oraz jej możliwego negatywnego wpływu na finanse właściciela, czyli jednostki samorządu terytorialnego. W artykule „Możliwości weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej spółki komunalnej i jej wpływ na sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego” dr Remigiusz Arendarski omawia szczegółowo czynniki i wskaźniki pozwalające na taką ocenę. Ponadto rozważa możliwe finansowe formy wsparcia realizacji przedsięwzięcia przez samorząd pod kątem ewentualnego wpływu na kondycję finansową samorządu w przyszłości.