11.02.2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko zaostrzyła osobistą odpowiedzialność karno-administracyjną urzędników uczestniczących w gospodarowaniu środkami publicznymi (w tym europejskimi), ale również rozszerzyła ją na inne osoby działające w ich imieniu (np. ekspertów).

Prof. Ryszard Szostak w tekście „Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi” szczegółowo opisuje te zmiany, wyrażając jednocześnie nadzieję, że w szybkim tempie doprowadzą one do zwiększenia efektywności wykorzystania środków europejskich.
Dr Edyta Rutkowska-Tomaszewska prezentuje zasady lokowania wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w bankach na tle innych, dopuszczalnych przez ustawę o finansach publicznych, form ich lokowania. Obejmuje problematykę lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych zarówno w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu, jak i w innych bankach. Rozważania w szczególności obejmują analizę art. 264 ustawy o finansach publicznych, dotyczącegobankowej obsługi budżetu jednostek samorządu terytorialnego w związku z jej art. 48, określającym zasadę swobody lokowania wolnych środków, jej ograniczenia, a także pojecie wolnych środków.
Czy związek międzygminny jako organizator usług transportu zbiorowego ludności może delegować to zadanie firmie prywatnej, czy też musi wykonywać je przy pomocy zakładu budżetowego, a jeśli tak, to na jakich zasadach. No to i wiele innych pytań dotyczących m.in. podziału kosztów funkcjonowania zakładu, wpływów z biletów, taboru odpowiada dr Tomasz Turek w tekście pt. „Związek międzygminny jako organizator usług publicznego transportu zbiorowego – uwagi ogólne na tle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym”.