Ogłoszenie o XII EDYCJI KONKURSU im. Prof. Michała Kuleszy,
organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”,
na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego obronione w 2014 r.

Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XII doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.
Przyjmujemy prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów, socjologii i politologii, historii oraz nauki o administracji publicznej i zarządzania. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.
Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Konkurs obejmuje prace obronione w 2014 r.
Pracom Komisji Konkursowej XII edycji przewodniczy prof. Paweł Swianiewicz, Sekretarzem Komisji jest Klaudiusz Kaleta – Dyrektor Działu Czasopism ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Sekretarz Komisji Konkursowej przyjmuje prace wraz z dokumentacją do 30 stycznia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem Konkurs).
Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
• pracę obroniono w 2014 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
• zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
• dokumentację poświadczającą jej wysoki poziom pracy:
- do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
- do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy do konkursu – z merytorycznym uzasadnieniem
- do pracy licencjackiej – kopie recenzji oraz rekomendację organu Uczelni (Wydziału, Instytutu) – np. Rady Naukowej;
• jeśli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym – dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
• praca w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
• został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer telefonu.
Prace mogą nadsyłać zarówno ich Autorzy, jak i Uczelnie (Wydziały, Instytuty).
Dla Autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.
Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać w Redakcji pod tel. 604 290 764, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU im. Prof. Michała Kuleszy
NA NAJLEPSZE ROZPRAWY DOKTORSKIE ORAZ PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE
DOTYCZĄCE USTROJU I DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBRONIONE W 2014 r.
ÂÂÂ
1. Konkurs ogłaszają Wydawca i Redakcja ,,Samorządu Terytorialnego”. Ogłoszenie o Konkursie zamieszcza się
w „Samorządzie Terytorialnym”.

2. Konkurs jest wspierany przez Patronów Instytucjonalnych. Do grona Patronów Instytucjonalnych Konkursu mogą należeć organizacje samorządu terytorialnego, instytucje współpracujące z samorządem lub działające na jego rzecz oraz organizacje pozarządowe wspierające rozwój demokracji lokalnej, jeżeli akceptują niniejszy Regulamin i zechcą być fundatorami nagród dla laureatów.

3. Do Konkursu można zgłaszać rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji
i działalności władz lokalnych i regionalnych. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.

4. Do Konkursu przyjmowane są prace prawnicze, a także prace z innych dziedzin, zwłaszcza ekonomii i finansów, socjologii i politologii, historii, zarządzania, nauki o administracji publicznej.

5. Konkurs ma charakter doroczny i obejmuje prace obronione w poprzednim roku kalendarzowym. Obecna XII edycja Konkursu obejmuje prace obronione w 2014 r.

6. Sekretarz Komisji Konkursowej przyjmuje prace (w wersji papierowej i załączonej na płycie CD wersji elektronicznej) wraz z dokumentacją do dnia 30 stycznia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem Konkurs – XII edycja).

7. Prace dopuszcza do Konkursu i ocenia Komisja Konkursowa.

8. Przewodniczącym XI edycji Komisji Konkursowej jest prof. dr hab. Paweł Swianiewicz.
Sekretarzem Komisji jest Pan Bogdan Bugdalski – sekretarz redakcji „Samorządu Terytorialnego”.

9. Komisja dopuści pracę do konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
• pracę obroniono w 2014 r. i dołączone zostało pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
• zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
• dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
- do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
- do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy
do konkursu - z merytorycznym uzasadnieniem,
- do pracy licencjackiej – kopie recenzji oraz rekomendację organu Uczelni (Wydziału, Instytutu) - np. Rady Naukowej;
• o ile praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym – dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
• praca (w postaci papierowej oraz elektronicznej) wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
• dołączony został dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres mailowy i numer telefonu.

10. Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace nie później niż do końca marca 2014 r.

11. Prace są oceniane punktowo, ze względu na: stronę formalną (staranność opracowania: forma redakcyjna, język, cytowanie, przypisy, wykresy, bibliografia i wykaz innych źródeł itp.); stronę merytoryczną (dobór tematu, treść, wnioski, metodologia i konstrukcja pracy, źródła i literatura, itp.) oraz dodatkowe walory merytoryczne (samodzielność badawcza, odkrywczość, przydatność dla samorządu lub państwa itp.).

12. Na zbiorczą, punktową ocenę pracy składają się indywidualne oceny poszczególnych Członków Komisji, przy czym w przypadku gdy oceniana jest praca, której promotorem jest członek Komisji, członek ten jest wyłączony z oceny, a praca uzyskuje ocenę wynikającą z sumy ocen pozostałych członków powiększonej o wyliczoną z nich średnią ocenę, która zastępuje ocenę Członka będącego jednocześnie promotorem.

13. Szczegółowy przebieg postępowania oceniajacego określają Zasady prac Komisji Konkursowej „Samorządu Terytorialnego”.ÂÂÂ

14. Wyniki Konkursu ogłasza się w majowym numerze „Samorządu Terytorialnego”.

14. Dla Autorów najlepszych prac przewiduje się nagrody i wyróżnienia.
O wysokości nagród lub wyróżnień dla poszczególnych laureatów decyduje Komisja Konkursowa w ramach Funduszu Nagród, na który składają się środki postawione do dyspozycji Komisji przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” oraz Patronów Instytucjonalnych Konkursu. Przewodniczący Komisji Konkursowej uzgadnia z Patronami Instytucjonalnymi Konkursu wysokość ich wkładu finansowego.

15. Koszty organizacyjne Konkursu, w tym koszty prac Komisji Konkursowej ponosi Wydawca – Wolters Kluwer SA. Patroni Instytucjonalni Konkursu mogą wspierać Wydawcę również i w tym względzie.

16. Wręczenie nagród i wyróżnień XI edycji Konkursu odbędzie się w maju lub w czerwcu 2014 r. - podczas dużej uroczystości lub konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów.

Warszawa, w sierpniu 2014 r.