Jury XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, organizowanego przez Redakcję „Samorządu Terytorialnego” i Wydawcę – Wolters Kluwer SA, zakończyło prace.

Spośród zgłoszonych do Konkursu 32 prac nagrodzono 5 rozpraw doktorskich, 6 prac magisterskich i 1 licencjacką (szczegółowy protokół zamieszczamy poniżej). Wręczenie nagród odbędzie się 28 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas uroczystej części posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Laureatom Konkursu i ich Promotorom gratulujemy!


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej
do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich,
dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji
obronionych w 2013 r.,
nadesłanych do XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy
ogłoszonego przez
Wydawnictwo Wolters Kluwer SA
i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”1. Komisja Konkursowa w składzie:
prof. Paweł Swianiewicz (przewodniczący),
prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. Bogdan Dolnicki, prof. Jan Jeżewski, prof. Tomasz Parteka (członkowie),
Bogdan Bugdalski (sekretarz Komisji)
– dokonała oceny nadesłanych prac.
Oceniono 12 rozpraw doktorskich, 14 prac magisterskich oraz 6 prac licencjackich. Prace reprezentują różne dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni. Komisja stwierdziła z uznaniem dla Autorów i Promotorów, że większość nadesłanych prac cechuje wysoki poziom.

2. W ramach budżetu Konkursu Komisjadysponowała środkami na nagrody indywidualne
w kwocie 27.000 zł brutto, postawionymi do dyspozycji przez Fundatorów, tj.:
Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer SA – 8.000 zł,

i Patronów Instytucjonalnych Konkursu, którymi są:

Związek Miast Polskich – 6.000 zł,
Związek Województw RP – 4.000 zł,
Unia Metropolii Polskich – 3.000 zł,
Związek Powiatów Polskich – 2.500 zł,
Związek Gmin Wiejskich RP – 1.500 zł,
oraz
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – 2.000 zł.

3. Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody (od podanych kwot nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%):

ROZPRAWY DOKTORSKIE:
I nagroda (6.500 zł):
Marcin Siedlecki za rozprawę pt. „Podziały socjopolityczne w województwie podlaskim”, promotor – dr hab. Jerzy Bartkowski (Akademia Humanistyczna
im. A. Gieysztora w Pułtusku).

Drugiej nagrody nie przyznano

Dwie równorzędne III nagrody (po 3.000 zł każda):

Elżbieta Sadowska za rozprawę pt. „Brytyjski samorząd lokalny po 1945 r.”, promotor
– prof. dr hab. Andrzej Zięba (Uniwersytet Jagielloński),

Piotr Krajewski za rozprawę pt. „Pojemność krajobrazu w kształtowaniu struktury przestrzennej gmin podmiejskich na przykładzie gminy Sobótka”, promotor – dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Dwa równorzędne wyróżnienia (po 1.500 zł każde):

Dorota Adamek-Hyska za rozprawę pt. „Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego”, promotor – dr hab. Anna Kostur, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),

Radomir Matczak za rozprawę pt. „Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regionalnej w Polsce”, promotor – dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. nadzw. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

PRACE MAGISTERSKIE:
Dwie równorzędne I nagrody (po 3.000 zł każda):

Marek Golan za pracę pt. „Badanie zdolności kredytowej samorządów w Polsce z wykorzystaniem modelu wyceny opcji”, promotor – prof. dr hab. Maciej S. Wiatr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Kamil Przyborowski za pracę pt. „Bezkonkurencyjni liderzy lokalni - stan i uwarunkowania rozwoju zjawiska bezalternatywnych wyborów w polskich samorządach gminnych”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski).

Drugiej nagrody nie przyznano.

III nagroda (2.000 zł):
Anna Kurniewicz za pracę pt. „Bariery decentralizacji władzy w samorządzie miejskim na przykładzie Poznania i Białegostoku”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski).

Trzy równorzędne wyróżnienia (po 500 zł każde):

Klaudyna Kwiatkowska za pracę pt. „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”, promotor – dr Marta Lackowska (Uniwersytet Warszawski),

Sebastian Angerman za pracę pt. „Samowola budowlana i możliwości jej ograniczenia na przykładzie powiatu tatrzańskiego”, promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Kosecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Jakub Wiśniewski za pracę pt. „Zasada adekwatności dochodów jednostek samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, promotor – dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski).

PRACE LICENCJACKIE:
I nagroda (2.000 zł):
Aleksandra Picej za pracę pt. „Współpraca międzygminna na przykładzie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego”, promotor – dr Marta Lackowska (Uniwersytet Warszawski).

Innych nagród w tej kategorii nie przyznano

4. Koszty Konkursu obejmujące m.in. wydatki na:
– dodatkowy upominek dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w postaci rocznej prenumeraty e-wydania „Samorządu Terytorialnego” o łącznej wartości 6057,48 zł,
– prace Komisji Konkursowej,
zostały pokryte przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer SA.

5. Wręczenie nagród nastąpi 28 maja 2014 r. w Warszawie podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie.

6. Komisja Konkursowa dziękuje Wydawcy „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer SA oraz Patronom Instytucjonalnym Konkursu za umożliwienie przeprowadzenia XI edycji Konkursu, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i od strony finansowej, co pozwoliło wybrać spośród nadesłanych i nagrodzić najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego i zagadnieniom decentralizacji.

Na tym protokół zakończono.

[Na oryginale podpisy członków Komisji Konkursowej]
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r.