Majowy numer „Samorządu Terytorialnego” to swoisty przegląd problematyki samorządowej – od statusu prawnego zastępcy wójta do pomocy udzielanej powodzianom. Zatem każdy Czytelnik będzie mógł w nim znaleźć coś ciekawego. Numer ten jest jednak nietypowy, ponieważ jak co roku otwiera go informacja o przebiegu tym razem XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2013 r.,oraz lista jego laureatów.

Jednocześnie została ogłoszona kolejna edycja Konkursu, w której o nagrodę walczyć będą rozprawy i prace obronione w 2014 r. Kolejne strony miesięcznika zapełniły już teksty merytoryczne, a mianowicie:
dr Anna Wierzbica Status prawny zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Stanowisko zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest funkcją występującą w samorządzie gminnym od samego początku reaktywowania samorządu terytorialnego. Pomimo długiego okresu istnienia tej funkcji publicznej status prawny zastępcy wójta nadal jest przedmiotem rozbieżnych ocen doktryny i judykatury. Autorka zauważa, że zagadnieniem budzącymi wątpliwości jest m.in. to, czy omawiana funkcja ma charakter obligatoryjny, a także czy osobie będącej zastępcą wójta można powierzyć jednocześnie inne stanowisko urzędnicze, np. sekretarza gminy. Kwestią odmiennych interpretacji jest też okres trwania stosunku pracy zastępcy. Niejasne jest również, czy zarządzenie w sprawie powołania względnie odwołania zastępcy wójta podlega nadzorowi prawnemu wojewody i kognicji sądów administracyjnych. W podsumowaniu Autorka dochodzi do wniosku, że obowiązujące normy prawne dotyczące zadań zastępcy wójta, liczby zastępców wójta oraz obowiązku utworzenia tego stanowiska nie są ze sobą kompatybilne. Taki stan rzeczy skutkuje w praktyce nierzadkim obchodzeniem istniejących przepisów prawa np. poprzez tworzenie funkcji pełnomocników wójta będących jego zastępcami bądź poprzez łączenie stanowiska zastępcy wójta z innymi funkcjami obligatoryjnie tworzonymi w samorządzie gminnym.

dr Łukasz Satoła Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego)
Przedmiotem artykułu jest ocena zależności występujących pomiędzy wybranymi cechami społeczeństwa obywatelskiego gmin a sprawnością pozyskiwania przez nie funduszy europejskich. Na tle dokonanej charakterystyki zróżnicowania liczby i struktury organizacji pozarządowych autor przeprowadza analizę korzystania przez samorządy z funduszy strukturalnych. Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki poziom rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego jest czynnikiem sprzyjającym efektywnemu pozyskiwaniu funduszy UE. Pasywność wobec możliwości wykorzystania funduszy UE występuje najczęściej w gminach o niskim zaangażowaniu mieszkańców w funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

dr Andrzej Pawluczuk, Paulina Drożdżewicz, Ewelina Grudzińska, Kamil Hołubowicz Strony internetowe urzędów gmin jako element wsparcia e-administracji w gminie
Artykuł przedstawia obecny stan e-administracji w Polsce na przykładzie podlaskich gmin z perspektywy zawartych informacji i funkcjonalności stron własnych urzędów gmin. Opracowanie powstało na podstawie wyników badań przeprowadzonych na stronach internetowych wybranych gmin województwa podlaskiego, niebędących stronami BIP. Polegały one na subiektywnej ocenie ich zawartości pod względem użyteczności informacji administracyjnej w procesie dokonywania czynności administracyjnych przez obywateli i dostępu do informacji. Zakończenie stanowią wnioski dotyczące badań i stanu obecnego e-administracji w Polsce.
dr Anna Augustyn, dr Magdalena Florek, dr Jarosław Górski
Znaczenie konkursów o charakterze marketingowym adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego
Celem artykułu jest identyfikacja funkcji pełnionych przez konkursy o charakterze marketingowym adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy prezentują wyniki dostępnych badań samorządów dotyczące wykorzystania konkursów jako instrumentów promocji oraz identyfikują rodzaje i funkcje oferowanych konkursów marketingowych dla samorządów, a także omawiają je na przykładzie studium przypadku konkursu „Markowy Samorząd”. W podsumowaniu zawarto rekomendacje służące zwiększeniu skuteczności i efektywności wykorzystania konkursów o charakterze marketingowym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Karolina Stopka Pomoc społeczna dla powodzian
W opracowaniu autorka dokonuje analizy i oceny wsparcia udzielanego osobom, które poniosły straty w wyniku powodzi, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, stosownie do założeń teoretycznych i prawnych pomocy społecznej. Sygnalizuje jednocześnie, że przyszła regulacja prawna powinna systemowo normować ochronę osób (rodzin) dotkniętych skutkami ww. zdarzeń losowych w sposób dający gwarancję należytego administrowania i wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków. Poza zagadnieniami proceduralnymi, świadczeniami dla osób, które poniosły starty w gospodarstwie domowym na skutek tych zdarzeń, powinna również uregulować świadczenia dla osób, których szkody powstały lub zwiększyły się np. w związku z podjęciem decyzji o skierowaniu wód zalewowych na dany obszar w celu ratowania innego szczególnie ważnego obszaru. Ustawodawca powinien również rozważyć możliwość zróżnicowania świadczeń adekwatnie do możliwości ubezpieczenia się przez poszkodowanego przed skutkami powodzi, tak aby przyszłe świadczenia nie hamowały indywidualnej przezorności jednostki i nie sprzyjały lokalizowaniu inwestycji na terenach zagrożonych jej występowaniem.

mec. Kamila Lewandowska, mec. Maciej J. Lewandowski Reprezentacja pokrzywdzonej gminy w postępowaniu karnym
W świetle obecnie obowiązujących przepisów za podmiot reprezentujący gminę można uznać wyłącznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Upoważnienie rady gminy do występowania w imieniu gminy jest działaniem contra legem i nie zasługuje na akceptację. Potrzeba zmiany przepisów, najlepiej treściart. 28g ustawy o samorządzie gminnym poprzez upoważnienie zastępcy wójta do reprezentacji gminy w każdej sytuacji, gdy wójtowi przedstawiono zarzut działania na szkodę gminy, jest konieczna i zdaje się stanowić jedyne sensowne remedium na omawiany problem. Do tego czasu jednak – jak dobitnie podkreślają autorzy – należy opowiedzieć się za zastosowaniem art. 28g u.s.g. per analogiam.
mec. Marek Szałkiewicz Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2013 r. (I OSK 1553/11)
omawia problematykę związaną ze skutkami procesowymi błędnego pouczenia co do terminu złożenia środka zaskarżenia. Sąd wyraził w nim pogląd, że możliwe jest rozpoznanie środka zaskarżenia po upływie terminu ustawowego, jeśli został on wniesiony w terminie wynikającym z pouczenia. Autor stawia tezę, że termin do złożenia środka zaskarżenia w takiej sytuacji płynie zgodnie z ustawą, niezależnie od treści pouczenia. Rozpoznanie środka zaskarżenia po upływie terminu ustawowego wymaga jego przywrócenia