1. Prof. Hubert Izdebski zastanawia się nad pozycją ustrojową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego funkcjonuje od 20 lat - pisze autor. - Od 2005 r. Komisja ma pełne umocowanie ustawowe, uprzednio, od 1997 r. znajdując podstawę prawną funkcjonowania w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym z upoważnienia ustawy o Radzie Ministrów.

Mimo początkowej ułomności umocowania prawnego od początku stanowi ona instrument dialogu pomiędzy rządem i przedstawicielami samorzutnie zorganizowanego środowiska samorządowego, jak również wyraz kohabitacji rządu wyrażającego interes państwa oraz – zróżnicowanego politycznie, wyrażającego interesy regionalne i lokalne – samorządu terytorialnego. Obecną pozycję ustrojową Komisji autor, kierując się konstytucyjnym statusem samorządu terytorialnego, określa jako pozycję instrumentu współdziałania tych dwóch odrębnych rodzajów władz publicznych w ramach władzy wykonawczej.
2. W tekście „Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego” dr Katarzyna Dojwa prowadzi rozważania na temat funkcjonowania i przydatności straży miejskich. - Straże gminne funkcjonują w Polsce na podstawie ustawy z 1997 r. - pisze autorka. - Zasadność tworzenia straży jest pochodną sfer działań samorządu gminnego, które na gminę nakładają obowiązki z zakresu porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Decyzja o stworzeniu straży gminnej leży w kompetencji gminy, która finansuje jej działanie. W sytuacji gdy władze gminy dochodzą do wniosku o dysfunkcyjności straży, w gestii rady gminy pozostaje także jej likwidacja. Autorka podkreśla, że ponad 15 lat istnienia straży gminnych (miejskich) świadczy o tym, iż wpisały się one w lokalny pejzaż, co nie oznacza jednak braku sytuacji konfliktowych, problemów kompetencyjnych, problemów z legitymacją społeczną działań strażników.
Dr Łukasz Lewkowicz omawia „Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego”. W pierwszej części tekstu autor prowadzi rozważania na temat istoty współpracy terytorialnej i uwarunkowań polsko-słowackiej współpracy oraz planowanych przez Unię Europejską zmian dotyczących finansowania współpracy terytorialnej w budżecie na lata 2014–2020. W dalszej części autor poddaje analizie propozycje przekształceń instytucjonalno-prawnych badanych euroregionów: karpackiego, Tatry i Beskidy. Szczególną uwagę poświęca nowej inicjatywie prawnej UE – europejskim ugrupowaniom współpracy terytorialnej (EUWT) oraz charakteryzuje tworzące się obecnie EUWT Tatry i TRITIA, jak również opisuje autorską inicjatywę Euroregionu Karpackiego – „Karpacki Horyzont 2013”.
Dr Dominik Sypniewski w artykule „Zastosowanie doktryny state action do działalności samorządu gminnego w zakresie świadczenia usług publicznych” wskazuje na problemy zastosowania doktryny na gruncie obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Autor prezentuje stanowisko, że ochrona konkurencji nie jest wartością bezwzględną, a ochrona interesu publicznego może uzasadniać wyposażenie rady gminy w uprawnienia prowadzące do ograniczenia konkurencji.
Beata Madej omawia stosunkowo rzadko podnoszoną problematyką egzekucji (zarówno obowiązków niepieniężnych, jak i pieniężnych) wykonywanej przez organy administracji samorządowej. W artykule „Organ gminy jako administracyjny organ egzekucyjny” autorka, analizując obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, zwraca uwagę na konieczność zmian przepisów ze względu na występujące niejednokrotnie na ich podstawie praktyczne problemy.