Najważniejszy blok październikowego numeru „Samorządu Terytorialnego” stanowią artykuły dotyczące rozwoju regionalnego. Prof. Tomasz Grzegorz Grosse przedstawia najważniejsze założenia tzw. „inteligentnej specjalizacji”
w polityce spójności – inicjatywy przygotowanej przez Komisję Europejską dla perspektywy 2014–2020 – i zastanawia się,
czy Polska zdoła wykorzystać tę szansę rozwoju innowacyjnej gospodarki. W konkluzjach autor przedstawia największe wyzwania, jakie inteligentna specjalizacja stawia w najbliższym czasie przed polskimi władzami publicznymi – krajowymi
i regionalnymi.

Lektura tekstu Tomasza Kupca i Alicji Weremiuk „Jakość systemów monitorowania regionalnych programów operacyjnych
w ramach polityki spójności” wskazuje, że zadania te wcale nie będą łatwe, a postulowanej specjalizacji będziemy szukać niemalże po omacku. Okazuje się bowiem, że mimo iż kończy się właśnie okres finansowania 2007-2013 Polska nie wypracowała właściwych mierników wzrostu. Analizując w trzech województwach działanie systemów monitorowania przez pryzmat dwóch funkcji: wsparcia procesów wdrażania oraz procesów zarządzania i planowania, autorzy ustalili, że systemy te w ograniczonym stopniu realizują pierwszą i praktycznie w ogóle nie realizują drugiej funkcji. Wśród przyczyn tego stanu wskazują brak adekwatności i wiarygodności gromadzonych danych, brak procedur analizy danych i oderwanie monitoringu regionalnych programów operacyjnych od monitoringu strategii rozwoju województwa.

Z kolei Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński w tekście „Rola obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym w opinii władz samorządowych” ustalili, że chociaż przedstawiciele samorządów są zgodni, iż metropolie wpływają na rozwój peryferyjnych jednostek samorządowych, opowiadają się za polityką regionalną zorientowaną na niwelowanie różnic w poziomie rozwoju poprzez przeznaczanie funduszy europejskich na tereny słabo rozwinięte. W odpowiedziach respondentów dominowało myślenie „lokalne” oraz – co zrozumiałe – dążenie do wspierania przede wszystkim własnej gminy.

W dalszej części czasopisma Renata Kusiak-Winter w artykule „Performance Management w administracji publicznej – uwarunkowania, dylematy, wyzwania” wskazuje na potrzebę mierzenia i porównywania wyników w administracji. Punktem wyjścia do rozważań zawartych w artykule jest założenie, że pojedyncze instrumenty, mające na celu zarządzanie wydajnością i efektywnością w administracji czy poprawę osiąganych wyników, powinny być stosowane z uwzględnieniem celu nadrzędnego, jakim jest realizacja interesu publicznego. Wdrażanie koncepcji nakazuje ponadto rozpatrzenie złożonych uwarunkowań prawnych, politycznych czy społecznych, w jakich funkcjonują podmioty administracji publicznej, co autorka ilustruje licznymi przykładami z wybranych państw.