Wrześniowy numer „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł prof. Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej i dr Katarzyny Feldo pt. „Podatek od towarów i usług w związku z działalnością jednostek samorządu terytorialnego”. Autorki podjęły w nim budzącą wiele kontrowersji problematykę opodatkowania podatkiem od towarów usług działań jednostek samorządu terytorialnego.

Regularne zmiany legislacyjne wynikające z obowiązku jego harmonizacji z regulacjami unijnymi, kształtujące się nowe linie orzecznicze oraz zmieniające się stanowiska organów podatkowych sprawiają, że podatnicy tego podatku żyją w ciągłej niepewności co do poprawności dokonywanych przez nich rozliczeń - piszą. W artykule autorki punkt po punkcie przedstawiają zagadnienia, które każda JST powinna rozważyć, bez względu na to, czy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, czy nie.

Dr Jarosław Dobkowski zajął się problematyką opłaty adiacenckiej. W tekście „Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej” stawia tezę, że instytucja ta jest wpisana w istotę opłaty adiacenckiej. Ukazuje także istniejące mechanizmy jej funkcjonowania w obrocie prawnym, wskazując przy tym na różne podstawy prawne i kryteria korzystania z niej
w praktyce, wynikające z funkcji, jakie pełni ona w porządku prawnym. Ostatecznie kwalifikuje ją jako instytucję prawa publicznego. Przedmiotem rozważań jest także zależność sposobu załatwienia wniosku o rozłożenie opłaty na raty od etapu postępowania administracyjnego, na którym organ otrzyma prośbę w tym zakresie oraz możliwość jej załatwienia po wydaniu decyzji ustalającej opłatę adiacencką.

Dr Adam Bodnar i Adam Ploszka w artykule „Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej” postulują rozszerzenie praw wyborczych
w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza dotyczących tej kwestii regulacji prawnych prowadzi ich do konkluzji, że takie rozwiązanie byłoby zgodne z Konstytucją RP,
w szczególności z art. 16 określającym zakres podmiotowy wspólnoty samorządowej. Postulowane rozwiązanie pozostaje przy tym koherentne z funkcjonującym już w polskiej rzeczywistości uprawnieniem obywateli Unii Europejskiej, a także realizuje wynikające z zasady wzajemności zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasopiśmie znajdują się również inne interesujące artykuły.