W liczącym blisko 200 stron podwójnym numerze „Samorządu Terytorialnego” znalazło się kilkanaście artykułów.
Pierwszym jest tekst „Mit o adresacie decyzji administracyjnej”, w którym prof. Zbigniew R. Kmiecik i dr Eliza Kosieradzka zastanawiają się, czy rzeczywiście „zewnętrzność” adresata decyzji administracyjnej – pojmowana jako jego niepodporządkowanie organizacyjne ani służbowe wydawcy aktu – wobec podmiotu, który wydaje decyzję stanowi jeden
z elementów konstytuujących pojęcia decyzji administracyjnej i administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego.

Odmienną kwestią zajęli się sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz i mec. Artur Kosicki. W tekście „Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych” autorzy odpowiadają na pytanie, czy dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o określonej ustawo powierzchni sprzedaży obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy też obiekty te w razie braku planu mogą powstawać również na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem autorów decyzja ta jest wystarczająca, a przemawiają za tym przede wszystkim wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2008 r. oraz wykładnia systemowa i celowościowa obowiązujących przepisów. Odmienny pogląd w tej sprawie reprezentuje dr Anna Ostrowska w artykule „Lokalizacja inwestycji w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obiektów i urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii alternatywnej a obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– głos w dyskusji.”.

W kolejnych artykułach omawiane są m.in. zagadnienia skali rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (A. Fogel), uwarunkowań środowiskowych dla realizowanych przedsięwzięć (K. Gruszecki), wpływu gmin na rozwój przedsiębiorczości (T. Skica, T. Wołowiec), ustrój samorządu terytorialnego w Albanii (P. Żukiewicz) czy funkcjonowanie samorządu na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim (M. Ratajczak, B. Kołaczkowski).