Dorota Mantey w artykule „Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi” systematyzuje wiedzę dotyczącą zintegrowanego zarządzania przestrzenią, podejmując przy tym próbę uporządkowania nowych pomysłów na rozwiązywanie dobrze nam znanych problemów rozwojowych miast i regionów miejskich.

Prezentuje przykłady skutecznych inicjatyw w tym zakresie, a także wskazuje na słabości we wdrażaniu w polskiej rzeczywistości przepisów Karty Lipskiej. Jest wreszcie zbiorem wskazówek dotyczących tego, jak planować i zarządzać przestrzenią zurbanizowaną w sposób zintegrowany.
Autorka pisze: „Podstawowym problemem współczesnego rozwoju staje się z jednej strony niedopasowanie systemu instytucjonalnego, w tym systemu planowania wobec pogłębiającej się luki rozwojowej pomiędzy systemem potrzeb a systemem zagospodarowania, a z drugiej brak wystarczających środków na realizację zamierzeń rozwojowych. Celem zarządzania przestrzenią jest już nie tylko zapewnianie mieszkańcom kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, zawsze opóźnionych w stosunku do oczekiwań, ale również poprawa jakości życia, także w jego wymiarze gospodarczym i społecznym. Odpowiedzią na te wyzwania jest opisane w artykule zintegrowane podejście do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Oznacza ono przede wszystkim większą rolę profesjonalnego planowania”.

W artykule „Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym – zarys problematyki” Iryna Manczak prezentuje problem kształtowania strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym. Prowadząc rozważania na podstawie dorobku literatury marketingowej, Autorka sygnalizuje kluczowe obszary marketingowe, które jej zdaniem należy uwzględnić przy podejmowaniu działań na rzecz kształtowania strategii miasta. W opracowaniu zwraca również uwagę na specyfikę rynku turystycznego miasta, gdyż w dużej mierze ona przesądza o ostatecznym kształcie niniejszej strategii.

Małgorzata Kwiatkowska zajęła się z kolei jedną z instytucji uczestnictwa obywatelskiego w życiu samorządu, jakimi są sądy obywatelskie. W artykule „Sądy obywatelskie jako przykład demokracji partycypacyjnej” przedstawia szczegółowo założenia tej techniki wypracowanej i
użytej po raz pierwszy w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Technika ta daje możliwość zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji w ważnych, a zarazem kontrowersyjnych dla danej społeczności kwestiach. Znajduje zastosowanie ze względu na jej wymiar praktyczny, jest prosta do przeprowadzenia i nie wymaga wielu nakładów finansowych. Zaletą tekstu jest to, że Autorka po dokonaniu szczegółowej analizy założeń pierwowzoru amerykańskiego, ukazuje praktyczne zastosowanie jury obywatelskiego zaczerpnięte z doświadczeń włoskich.

W dalszej części numeru znajdziemy teksty m.in. Piotra Kupisa „Nadzór w komunalnych spółkach handlowych – uwagi na tle ustawy o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych”, Dariusza Felcenlobena „Krytyczna analiza obowiązujących norm określających materialnoprawne zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości”, Jarosława Balcewicza „Problemy korzystania z zasobów innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” czy Michała Błachuta i Jacka Kaczora, którzy zajęli się błędami w tytułach i podstawach prawnych aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego.