Konkurs miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji został rozstrzygnięty. Finał Konkursu odbędzie się 29 maja 2013 r.
w Kancelarii Premiera Rady Ministrów podczas uroczystej części obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej
do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich,
dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji
obronionych w 2012 r.,
nadesłanych do X edycji Konkursu ogłoszonego przez
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A.
i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”

1. Komisja Konkursowa w składzie:
prof. Paweł Swianiewicz (przewodniczący),
prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. Bogdan Dolnicki, prof. Jan Jeżewski (członkowie),
Sekretarz Komisji: Bogdan Bugdalski,
– dokonała oceny nadesłanych prac.
Oceniono 9 rozpraw doktorskich, 22 prace magisterskie oraz 9 prac licencjackich. Prace reprezentują różne dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni. Komisja stwierdziła z uznaniem dla Autorów i Promotorów, że większość nadesłanych prac cechuje wysoki poziom.
2. W ramach budżetu Konkursu Komisja dysponowała środkami na nagrody indywidualne w kwocie 26.500 zł brutto, postawionymi do dyspozycji przez Fundatorów, tj.:
Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska S.A. – 8.000 zł, i Patronów Instytucjonalnych Konkursu, którymi są:
Związek Miast Polskich – 5.000 zł,
Związek Województw RP – 4.000 zł,
Unia Metropolii Polskich – 3.000 zł,
Związek Powiatów Polskich – 3.000 zł,
Związek Gmin Wiejskich RP – 1.500 zł,
oraz
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – 2.000 zł.
3. Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody (od podanych kwot nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%):
ROZPRAWY DOKTORSKIE:
I nagroda (7.000 zł):
Joanna Bach Głowińska za rozprawę pt. „Idee inteligentnego rozwoju (ang. smart growth) i planowania zintegrowanego w przemianach rozwojowych miast”, promotor – dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury).
II nagroda (4.000 zł):
Robert Gawłowski za rozprawę pt. „Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem metropolii londyńskiej”, promotor – dr hab. Alfred Lutrzykowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych).
Dwa równorzędne wyróżnienia (po 1.500 zł każde):
Anna Kaczorowska za rozprawę pt. „Wybór kierunków rozwoju urbanistycznego i rozmieszczenia przedsięwzięć w przestrzeni miasta”, promotor – prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury).
Jakub Ryszard Stempień za rozprawę pt. „Obywatelski monitoring władzy państwowej i samorządowej w działalności wybranych organizacji pozarządowych”, promotor – dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii).
PRACE MAGISTERSKIE:
Pierwszej nagrody nie przyznano.
Dwie równorzędne II nagrody (po 2.500 zł każda):
Karolina Olszowiec za pracę pt. „Polityczny wymiar miejskich jednostek pomocniczych w kontekście teorii karier”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych).
Agata Miśkowiec za pracę pt. „Finansowanie inwestycji samorządowych w świetle prawnych limitów zadłużenia”, promotor – dr Marek Grzybowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji).
III nagroda (1.500 zł):
Jakub Zabłocki za pracę pt. „Etyczne determinanty funkcjonowania współczesnego samorządu terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Jan Boć (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Administracyjnych).
Wyróżnienie (1.000 zł):
Tomasz Kobiński za pracę pt. „Credit-rating i jego wykorzystanie w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Krzysztof Marcinek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń).
PRACE LICENCJACKIE:
I nagroda (2.500 zł):
Sylwia Borkowska za pracę pt. „Partycypacja obywatelska w Finlandii na przykładzie miasta Tampere”, promotor – dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego).
II nagroda (1.500 zł):
Michał Bil za pracę pt. „Związki międzygminne jako przykład współpracy samorządów lokalnych w Polsce”, promotor – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych).
III nagroda (1.000 zł):
Konrad Madany za pracę pt. „Samorząd terytorialny w Japonii”, promotor – prof. dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego).
Wzorem lat ubiegłych Komisja postanowiła zwrócić się do Pana Włodzimierza Albina, Prezesa Wolters Kluwer Polska S.A., z wnioskiem o publikację, w postaci książkowej, Edycji Pokonkursowej 2013, zawierającej fragmenty wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2012 r.
Dalszych nagród ani wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.
4. Koszty Konkursu obejmujące m.in. wydatki na:
– dodatkowy upominek dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w postaci rocznej prenumeraty e-wydania „Samorządu Terytorialnego” o łącznej wartości 5.682,60 zł,
– publikację, w postaci książkowej, Edycji Pokonkursowej 2013, zawierającej fragmenty wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich i licencjackich,
– prace Komisji Konkursowej,
zostały pokryte przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska S.A.
5. Wręczenie nagród nastąpi 29 maja 2013 r. w Warszawie podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie.
6. Komisja Konkursowa dziękuje Wydawcy „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska S.A. oraz Patronom Instytucjonalnym Konkursu za umożliwienie przeprowadzenia X edycji Konkursu, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i od strony finansowej, co pozwoliło wybrać spośród nadesłanych i nagrodzić najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego i zagadnieniom decentralizacji.
7. Komisja Konkursowa składa hołd zmarłemu w tym roku prof. Michałowi Kuleszy, założycielowi i redaktorowi naczelnemu miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, twórcy Konkursu oraz przewodniczącemu jego Komisji.
Na tym protokół zakończono.
[Na oryginale podpisy członków Komisji Konkursowej]
Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.