prof. Ireneusz C. Kamiński, Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości
We wrześniowym numerze EPS zachęcamy m.in. do lektury interesującego artykułu prof. Ireneusza C. Kamińskiego pt. „Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości”.

Tekst bazuje na wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23.06.2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom. Skarżący to prezes węgierskiego Sądu Najwyższego pozbawiony funkcji w wyniku zmian dokonanych przez rząd Wiktora Orbana. Strasburskie orzeczenie stwierdzające naruszenie art. 6 EKPCz dotyka m.in. uprawnień sędziów do poddania kontroli krajowego sądu decyzji związanych z mianowaniem i usuwaniem z sędziowskiego stanowiska.

dr Ewa Suwara, Wyzwania prawno-proceduralne dla Unii Europejskiej związane z BREXIT-em
Jako kolejny polecamy również ciekawy, bardzo aktualny artykuł dr Ewy Suwary poświęcony wyzwaniom prawno-proceduralnym dla Unii Europejskiej związane z BREXIT-em. Decyzja podjęta przez obywateli Zjednoczonego Królestwa 23.06.2016 r. o wystąpieniu z UE już obecnie zaczyna wpływać na pracę unijnych instytucji, o czym jest mowa w artykule, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB).

prof. Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.2015 r. w sprawie C-83/14 CEZ Razpredelenie Byłgarija AD przeciwko Komisija za zasztita ot diskriminacija
W numerze jest także godna uwagi, przydatna w praktyce glosa prof. Maliszewskiej-Nienartowicz dotycząca dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne. Pochodzenie etniczne zostało uwzględnione w katalogu niedozwolonych kryteriów różnicujących, na których nie może się opierać dyskryminujący środek, zarówno w art. 10 i 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i w art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Do tego dochodzi dyrektywa 2000/43/WE z 29.06.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Glosa dotyczy w całości wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.2015 r. w sprawie C-83/14 CEZ Razpredelenie Byłgarija AD przeciwko Komisija za zasztita ot diskriminacija.