dr Michał Zaremba, Europejskie i krajowe standardy swobody wypowiedzi na przykładzie „polskich spraw” w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
W listopadowym EPS zwracamy uwagę czytelników na część pierwszą (cz. II w EPS 12/2016) interesującego artykułu dr. Michała Zaremby pt. „Europejskie i krajowe standardy swobody wypowiedzi na przykładzie „polskich spraw” w Europejskim Trybunale Praw Człowieka”.

Celem publikacji jest zbadanie wpływu standardów swobody wypowiedzi wypracowanych w orzecznictwie strasburskim na treść rozstrzygnięć polskich sądów w sprawach związanych w wyznaczaniem granic tych wolności. Dlatego analizie poddano wyroki ETPCz na tle stosowania art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zestawiono i porównano kilkadziesiąt wyselekcjonowanych rozstrzygnięć dotyczących tego samego stanu faktycznego, ale podjętych z perspektyw: krajowej i strasburskiej, co pozwoliło na ustalenie istnienia istotnych różnic między krajową praktyką orzeczniczą a standardami ETPCz, i przyczyny licznych przegranych Polski w sprawach dotyczących swobody wypowiedzi.

Joanna Puchała, Zawisłość spraw wszczętych przed sądami różnych państw członkowskich w świetle rozporządzenia nr 1215/2012
Następnie polecamy artykuł Joanny Puchały dotyczący zawisłości spraw wszczętych przed sądami różnych państw członkowskich UE w świetle rozporządzenia nr 1215/2012. Autorka szczegółowo omawia instytucję zawisłości sprawy uregulowaną przepisami ww. rozporządzenia z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Przytoczenie praktycznych przykładów stosowania wykładni autonomicznej przepisów dotyczących zawisłości sprawy oraz ich omówienie na podstawie analizy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości ułatwiają zrozumienie przedstawionego problemu.

dr Tomasz Ostropolski, Naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odmowy wykonania ENA - uwagi do wyroku TS z 5.04.2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 Aranyosi i C-659/15 PPU Caldararu
W dalszej części numeru publikujemy ciekawy artykuł dr. Tomasza Ostropolskiego zatytułowany „Naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odmowy wykonania ENA - uwagi do wyroku TS z 5.04.2016 r. w sprawach połączonych C-404/15 Aranyosi i C-659/15 PPU Caldararu”. Tytułowy wyrok stanowi od dawna oczekiwaną wypowiedź Trybunału Sprawiedliwości na temat możliwości odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w przypadku naruszenia praw podstawowych osoby ściganej. Przesłanka ta była od lat obecna w części ustawodawstw oraz w praktyce orzeczniczej państw członkowskich UE. W artykule zarysowano warunki oraz sekwencję działań sądu krajowego skonfrontowanego z takim problemem. Wyrok ten będzie także rzutować na polskie regulacje konstytucyjne.