prof. Jan Barcz, Brexit - w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej
W grudniowym EPS zwracamy przede wszystkim uwagę na interesujący i aktualny artykuł prof. Jana Barcza pt. „Brexit - w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Przedmiotem artykułu jest analiza postanowień art. 50 TUE dotyczącego dobrowolnego wystąpienia państwa członkowskiego z UE. Głównym punktem odniesienia jest rozpoczęty wynikiem brytyjskiego referendum z 23.06.2016 r. proces Brexitu. W artykule skoncentrowano się na głównych zagadnieniach występujących po „stronie unijnej”, na procedurze zawarcia umowy w sprawy wystąpienia i jej zakresie przedmiotowym, a zwłaszcza na przeprowadzeniu sprawnego procesu wystąpienia oraz przyszłego modelu relacji między Unią a Zjednoczonym Królestwem (już jako państwem trzecim).

prof. Marek Świerczyński, Jurysdykcja krajowa w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych
Kolejnym, godnym polecenia artykułem jest tekst dotyczący jurysdykcji krajowej w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych pióra prof. Marka Świerczyńskiego. Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego ułatwiającego dostęp do sądów krajowych osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/79 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE. Przepisy te przyznają przywileje jurysdykcyjne poszkodowanym w ramach asymetrycznego systemu jurysdykcyjnego, wzorowanego na obecnym modelu kolizyjnopawnej ochrony strony słabszej.

prof. Agnieszka Grzelak, Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich - glosa do wyroku TS z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin
Prawo państwa do odmowy wydawania własnych obywateli do innych państw w celu przeprowadzenia przeciwko nim postępowania karnego albo w celu odbycia kary jest bezdyskusyjne, choć nie wszystkie państwa z tej możliwości korzystają. W powyższym wyroku TS odniósł się do nowego zagadnienia, a mianowicie do obowiązku państwa członkowskiego do traktowania obywatela innego państwa członkowskiego jak własnego obywatela i rozważał, czy w sytuacji, gdy państwo przewiduje niewydawanie własnych obywateli na podstawie wniosku ekstradycyjnego, nie powinno się tego wniosku rozszerzyć też na obywateli innych państw członkowskich. Dodatkowo, TS po raz pierwszy wyraźnie uznał stosowanie KPP UE w odniesieniu do wydawania obywateli Unii, a także potwierdził wykładnię jej art. 19.