W styczniowym numerze EPS zachęcamy do lektury ciekawego artykułu dr Aleksandry Sołtysińskiej dot. interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego w świetle prawa unijnego i prawa polskiego. Interes w uzyskaniu zamówienia stanowi przesłankę legitymującą do wniesienia środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

Pojęcie interesu w uzyskaniu zamówienia nie zostało zdefiniowane w dyrektywach odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/WE. Dopiero orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wyjaśniło najważniejsze wątpliwości dotyczące m.in.: możliwości utraty interesu w uzyskaniu zamówienia, powiązania pomiędzy zamówieniem a przedmiotem przetargu czy zakresu legitymacji przedsiębiorstw składających wspólną ofertę. Implementacja do prawa polskiego przesłanki „interesu w uzyskaniu zamówienia” jest prawidłowa, a ewentualne rozbieżności wynikają raczej z niewłaściwego sposobu wykładni.

Ponadto, pragniemy wskazać na artykuł dr Moniki Skowrońskiej pt. „Przecięcie węzła gordyjskiego w dziedzinie hazardu - uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie G.M. i M.S.” Przedmiotem artykułu jest art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, który uzależnia działalność w zakresie niektórych gier hazardowych od posiadania koncesji na prowadzenie kasyna, w kontekście dyrektywy 98/34/WE. Punktem wyjścia jest wydany 13.10.2016 r. wyrok TS w sprawie G.M. i M.S. W artykule przeanalizowano również obowiązki polskich sądów i organów administracyjnych w związku ze wspomnianą dyrektywą, z uwzględnieniem konstytucyjnej regulacji statusu tych organów oraz orzecznictwa luksemburskiego.

Kolejny interesujący artykuł pióra dr Joanny Dominowskiej jest zatytułowany „Jurysdykcja w zakresie odpowiedzialności rodzicielskie i obowiązku alimentacyjnego a jurysdykcja w postępowaniu rozwodowym”. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wyraźnie odrębnie traktuje kwestie jurysdykcji w sprawach małżeńskich (w zakresie rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa) oraz jurysdykcji w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej jako ogół praw i obowiązków dotyczących osoby dziecka lub majątku, w sprawach alimentacyjnych, pieczy nad nim oraz prawa do osobistej z nim styczności.