Jeśli odwołanie, to z namysłem
Lekturę numeru 4 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” warto rozpocząć od tekstu sędzi Ewy Stryczyńskiej „Jeśli odwołanie, to z namysłem” poświęconemu przeglądowi najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego.

Glosa do do uchwały Sądu Najwyższego z 15.01.2014 r., SNO 36/13
Ponadto warto polecić glosę sędziego Sławomira Pałki do uchwały Sądu Najwyższego z 15.01.2014 r., SNO 36/13, w której autor aprobująco odnosi się do konkluzji Sądu Najwyższego, że w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym sędziego uchwała zezwalająca na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego powinna zawierać rozstrzygnięcie o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych i o obniżeniu wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia, a wydanie uchwały uzupełniającej rozstrzygnięcie w tym względzie jest niedopuszczalne.

Menedżerski system zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości. Rewolucja czy ewolucja?
Ciekawym tekstem – szczególnie dla prezesów i dyrektorów sądów – mogą okazać się artykuł Ireneusza Białasa „Menedżerski system zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości. Rewolucja czy ewolucja?”. Przedmiotem rozważań jest proces wdrażania systemu menedżerskiego w sądach powszechnych zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych. W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem koncepcji nowego zarządzania publicznego i implementacji do praktyki zarządzania w sądach rozwiązań menedżerskich. Przeanalizowano zmiany w zakresie zadań i kompetencji dyrektora sądu jako sądowego menedżera oraz zasady i obszary jego współpracy z prezesem sądu. Zwrócono uwagę na korzyści mogące wynikać z wdrażania sytemu menedżerskiego dla skutecznej i efektywnej realizacji zadań jednostki. Przeprowadzono ponadto analizę uwarunkowań wdrażania systemu menedżerskiego zarządzania w sądach w procesie ewolucyjnych zmian.

Polskie sądy z perspektywy obywateli
Bartosz Pilitowski oraz Stanisław Burdziej w artykule „Polskie sądy z perspektywy obywateli” przedstawili podsumowanie pięciu lat badań prowadzonych w latach 2010–2015 przez Fundację Court Watch Polska w ramach programu „Obywatelski Monitoring Sądów”. Autorzy opisują, że w ciągu tych pięciu lat zaobserwowano wiele pozytywnych zmian w zakresie punktualności, bezstronności czy równego traktowania stron, ale zaprezentowano także i zilustrowano w oparciu o materiał jakościowy przykłady naruszenia zasad sprawiedliwości proceduralnej: neutralności, głosu, szacunku i zrozumienia.

Konkurs o Tytuł Honorowy „Sędzia Europejski”
W numerze 4 Kwartalnika został także opublikowany tekst Moniki Adamczyk i Zbigniewa Lasocika opisujący Konkurs o Tytuł Honorowy „Sędzia Europejski”. We wrześniu 2015 r. Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników ogłosiła kolejną – XV już edycję tego konkursu, którego przedmiotem oceny są uzasadnienia do orzeczeń sądowych. Konkurs skierowany jest do sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, którzy w uzasadnieniach swych orzeczeń lub w pytaniach prejudycjalnych odwołują się do argumentacji wynikającej z: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawa Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego w szerokim znaczeniu. Dwie laureatki XV edycji konkursu: sędzia Dagmara Dominik-Ogińska oraz sędzia Marzena Konsek-Bitkowska w rekomendowanym artykule opisały swoje nagrodzone uzasadnienia do wydanych orzeczeń. Opisy kolejnych dwóch nagrodzonych uzasadnień zostaną opublikowane w następnym numerze kwartalnika (1/2016).

Konkurs „Obywatelski sędzia roku 2015”
W numerze 4 opisano także ideę, cel i wyniki konkursu „Obywatelski sędzia roku 2015”. Zamieszczono także dwa ciekawe wywiady: z sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Józefem Musiołem „Nigdy nie dałem się złamać”, a także z sędzią Teresą Renatą Bodys „Tyle razy żyjemy, ile mamy pasji” oraz felieton Waldemara Żurka.

Recenzje, opinie, uchwały
Ponadto w numerze przedstawiono wybrane sylwetki nowo powołanych sędziów, recenzję książki Artura Mudreckiego „Rzetelny proces podatkowy”, którą przygotowała sędzia NSA Elżbieta Kremer, a także najważniejsze opinie i uchwały podjęte przez Krajową Radę Sądownictwa w okresie 1.07–30.09.2015 r.