W czwartym numerze Kwartalnika publikujemy m.in. glosę autorstwa Krzysztofa Ślebzaka do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.05.2014 r. (U 9/13) dotyczącą aktualnego problemu zwracania się przez Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie akt sądowych w ramach nadzoru administracyjnego. Zarzuca się, że uprawnienie to jest sprzeczne z zasadą podziału władz oraz z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Jak zauważa autor, problematyka pojawiająca się w glosowanym wyroku może być rozpatrywana właśnie w dwóch aspektach. Pierwszy związany jest z tym, jak orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wpływa na praktykę legislacyjną w zakresie kształtowania relacji władza wykonawcza (Minister Sprawiedliwości) a władza sądownicza. Drugi sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy jest dopuszczalne przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa do żądania przekazania akt sprawy.

Informatyzacja jest zjawiskiem charakterystycznym współczesnych czasów. Stosowanie na coraz większą skalę komputerów i sieci teleinformatycznych przysparza wielu korzyści i stwarza nowe możliwości. Dotyczy to także sądownictwa, w którym podejmowane są rozmaite starania, mające na celu wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych dla usprawnienia i poprawy efektywności działań. Jednak wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych w sądownictwie towarzyszą poważne zagrożenia, o których pisze Paweł Fajgielski w artykule „Wykorzystanie systemów informatycznych w sądach a ochrona danych osobowych”.

„Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych” to tytuł kolejnego polecanego artykułu, a zarazem tytuł konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), która odbyła się 28–29.10.2014 r. Podstawowym założeniem konferencji było przekonanie o wartości i potrzebie dialogu instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji obywatelskich. Organizacje te odgrywają różne role, a dla jakości wzajemnych relacji ważne jest poznanie się obu środowisk oraz zwiększenie świadomości szans współpracy, zdiagnozowanie wzajemnych oczekiwań, ale też barier w komunikacji. O tym właśnie pisze autor artykułu – Łukasz Bojarski.

Na uwagę zasługuje również zamieszczony w tym numerze felieton Waldemara Żurka „To już 25 lat”, a także ciekawa rozmowa z sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Heleną Ciepłą pt. „Czynny stan spoczynku”.

Ponadto w numerze znalazły się m.in. sylwetki nowo powołanych sędziów, recenzja publikacji Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, Grzegorza Kraszewskiego i Anny Sylwestrzak, „Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz”, a także najważniejsze opinie i stanowiska podjęte przez Krajową Radę Sądownictwa w okresie 1.07–30.09.2014 r.