Numer 3/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” w dużej części został poświęcony aktualnym zagadnieniom dotyczącym niezawiłości sędziowskiej oraz niezależności sądownictwa. Tej właśnie problematyce poświęcony jest artykuł Waldemara Żurka „Ocena konstytucyjności prawa w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów (wnioski Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego), a także tekst Sławomira Pałki „Prace Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa nad zagadnieniami niezależności i odpowiedzialności sądownictwa”.

Ciekawą lekturą będzie także komentarz Magdaleny Krzyżanowskiej-Mierzewskiej do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Baka przeciwko Węgrom z 23.06.2016 r., skarga nr 20261/12 „Ochrona proceduralna przysługująca sędziom w sporach z państwem”. Sprawa sędziego Baki, byłego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, złożonego z pełnionego przezeń w latach 2009–2011 urzędu Prezesa Sądu Najwyższego przez parlament węgierski, budziła duże zainteresowanie zarówno wśród prawników, jak i opinii publicznej. Przyczyna zainteresowania omawianą sprawą leży nie tylko w jej niecodziennych okolicznościach faktycznych. Zainteresowanie wywołuje także podobieństwo, którego można się dopatrywać między sposobem, w jaki nieliberalny rząd Viktora Orbána na Węgrzech pozbył się niewygodnego Prezesa Sądu Najwyższego, a procesem paraliżowania Trybunału Konstytucyjnego prowadzonym w Polsce przez obecną większość sejmową i rząd.
Godny polecenia jest także tekst Michała Szwasta i Igi Małobęckiej „Zmiana struktury sądów powszechnych – zagadnienia konstytucyjne”, dotyczący konstytucyjnych aspektów zagadnienia zmiany struktury sądownictwa powszechnego, o której spekuluje się od kilku miesięcy na łamach gazet codziennych. Autorzy omawiają konstytucyjne uwarunkowania w zakresie struktury sądownictwa powszechnego, jego obecną strukturę, rozwiązania historyczne oraz rozwiązania w tym zakresie przyjęte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazują na wady i zalety obecnej, trójszczeblowej struktury sądownictwa. Stawiają tezę, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie wyklucza zmiany struktury sądownictwa powszechnego. Sama zmiana wymaga zaś rozważenia co najmniej czterech problemów prawnych natury konstytucyjnej: 1) stabilności urzędu sędziów z likwidowanych sądów; 2) właściwości sądów do rozpoznania spraw sądowych będących w toku w likwidowanych sądach; 3) adekwatności przyjętej struktury sądownictwa z punktu widzenia fizycznej dostępności sądu dla jednostki; 4) zsynchronizowania zmian ustrojowych ze zmianami w zakresie właściwości sądów, tak aby żadna sprawa sądowa nie była pozostawiona poza zakresem działania sądownictwa.

Lekturze polecamy także:
– rozmowę Alicji Seligi z prof. Markiem Safjanem „Orzeczenie TK to orzeczenie TK, a rząd to rząd”;
–wystąpienie prof. Koena Lenaertsa, Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) pt. „Wzajemne zaufanie między systemami sądownictwa Państw Członkowskich”;
– rozmowę Alicji Seligi z lordem Geofreyem Vosem, Przewodniczącym Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w latach 2015–2016 pt. „Stawiam za wzór polską Radę”;
– wystąpienia wygłoszone podczas międzynarodowej debaty „Sytuacja sądownictwa w Polsce i Europie” przez prof. Małgorzatę Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, zatytułowane „Ucieczka od wolności?” oraz przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, zatytułowane „Być sędzią”;
– artykuł „Niedyskryminacja w praktyce sędziowskiej – projekty organizacji obywatelskich” – Łukasz Bojarski, Dorota Pudzianowska, Jarosław Jagura, oraz
– tekst „Narzędzie do oceny kompetencji kandydatów na biegłych” – Paweł Rybicki, Marek Pękała, Piotr Karasek.