W numerze 3 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” dużo miejsca poświęcono zagadnieniom niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziowskiej. Tę właśnie problematykę porusza ciekawy tekst autorstwa sędzi Ireny Kamińskiej o niezależności władzy sądowniczej w Polsce i granicach nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami.

Warta uwagi jest także glosa sędzi Anety Łazarskiej, która opisuje doniosłe dla praktyki sądowej zagadnienie tzw. pensum sędziowskiego na tle wyroku z 26.02.2015 r. (SNO 3/15), w którym Sąd Najwyższy wskazał, że zarządzenia nadzorcze dotyczące liczby spraw wyznaczanych na wokandę nie mają wiążącego charakteru.
Sławomir Pałka opisuje natomiast wyniki ankiety Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, która została przeprowadzona wśród niemal 6000 sędziów z całej Europy, a dotyczy postrzegania zagadnień związanych z niezawisłością sędziowską.
Ważne zagadnienia porusza sędzia Katarzyna Gonera w artykule dotyczącym roli Krajowej Rady Sądownictwa w upowszechnianiu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wśród sędziów.
Bardzo aktualny temat w związku z uchwaleniem ustawy z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych opisuje prof. Antoni Bojańczyk, a dotyczy on przywróconej polskiemu prawu instytucji asesorów sądowych i ich uprawnień do wykonywania czynności sędziowskich w postępowaniach karnym i cywilnym.
Pomimo kilku dokonanych zapowiedzi zmian i przedstawienia projektów ustaw mających uregulować zagadnienia związane z biegłymi sądowymi dyskusja nad wymaganiami kompetencyjnymi dla kandydatów na biegłych oraz narzędziami służącymi monitorowaniu poziomu jakości ich prac wciąż pozostaje otwarta. Zagadnienie to opisuje Paweł Rybicki, uwzględniając w swoim artykule także projekt Forensic Watch, którego jednym z celów jest stworzenie założeń do nowoczesnego narzędzia obiektywnej oceny kompetencji biegłych sądowych oraz monitorowania jakości ich działań.
W numerze 3 opublikowano ponadto wywiady: z prof. Teresą Liszcz „Nie jestem sędziożercą” oraz z sędzią Joanną Morawiec „Mam zdjęcia z Mudżahedinami”, a także felieton Waldemara Żurka. Przedstawiono krótką relację z uroczystości uhonorowania zasłużonych sędziów medalem Bene Merentibus Iustitiae oraz ze spotkania poświęconego funkcjonowaniu systemu e-nominacji.
Ponadto w numerze przedstawiono wybrane sylwetki nowo powołanych sędziów, recenzję książki pod redakcją naukową Artura Rycaka „Zatrudnianie pracowników sądów z pespektywy prawa pracy i zarządzania”, a także informację z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 r. oraz najważniejsze opinie i stanowiska podjęte przez Krajową Radę Sądownictwa w okresie 1.04–30.06.2015 r.