prof. Ewa Łętowska, Dekalog dobrego sędziego
Numer 1/2016 kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” rozpoczyna tekst prof. Ewy Łętowskiej „Dekalog dobrego sędziego”, który – mimo że pierwszy raz ukazał się na łamach „Gazety Wyborczej” w 1993 r. – do dnia dzisiejszego nie stracił aktualności, wręcz przeciwnie – przemyślenia w nim zwarte są drogowskazem zarówno dla sędziów pełniących służbę od wielu lat, jak i osób rozpoczynających pracę w tym zaszczytnym zawodzie.

Wywiady: z prof. Markiem Safjanem i sędzią Igorem Tuleyą
Lekturze polecamy także bardzo ciekawą rozmowę przeprowadzoną przez Alicję Seligę z prof. Markiem Safjanem, sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na temat konstytucji narodowych i Karty Praw Podstawowych, oraz wywiad Krzysztofa Sobczaka z sędzią Igorem Tuleyą o niezawisłości i trudnych momentach w pracy sędziego.

Sędzia Magdalena Jardzewska, Zagadnienia związane z prawem do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie przez sąd na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.07.2015 r. w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce
Sędzia Magdalena Jardzewska omawia zagadnienia związane z prawem do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie przez sąd na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.07.2015 r. w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11, 46187/11). W wyroku tym Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podjął zagadnienie przewlekłości postępowań sądowych, a przedstawione w jego uzasadnieniu stanowisko ma bez wątpienia doniosłe znaczenie dla praktyki stosowania prawa. Stwarza konieczność podjęcia przez państwo polskie działań systemowych, zmierzających do zapewnienia skutecznej realizacji prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie przez sąd. Trybunał uznał, że władze krajowe nie wywiązały się z ciążących na nich obowiązków pozytywnych, wskutek czego doszło do naruszenia art. 6 i 13 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4.11.1950 r. Zwrócił uwagę, że przewlekłość postępowań w Polsce jest problemem złożonym, spowodowanym czynnikami natury prawnej, administracyjnej i logistycznej.

Sędzia Łukasz Kurnicki, Strukturalne przyczyny przewlekłości postępowań sądowych na przykładzie spraw cywilnych
Kolejny ciekawy artykuł to tekst sędziego Łukasza Kurnickiego „Strukturalne przyczyny przewlekłości postępowań sądowych na przykładzie spraw cywilnych”. Artykuł omawia niektóre ze strukturalnych przyczyn przewlekłości postępowań sądowych w odniesieniu do procesów cywilnych. Autor wskazuje w szczególności na przeciążenie sądów stale zwiększającą się liczbą wpływających spraw oraz nieefektywne przepisy dotyczące kosztów procesu, które nie zachęcają stron do szukania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Omówione zostały przepisy utrzymujące sztywną strukturę sądownictwa, która istotnie utrudnia przemieszczanie się kadry w związku ze zmianami w obciążeniu pracą poszczególnych sądów i wydziałów. Zwrócono też uwagę na nieefektywne regulacje motywacyjne w sądach.

Konkurs o Tytuł Honorowy „Sędzia Europejski”
W numerze 1 Kwartalnika została także opublikowana druga część tekstu opisującego Konkurs o Tytuł Honorowy „Sędzia Europejski”, który jest ogłaszany przez Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników, a skierowany jest do sędziów sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, którzy w uzasadnieniach swych orzeczeń lub w pytaniach prejudycjalnych odwołują się do argumentacji wynikającej z: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawa Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego w szerokim znaczeniu. W drugiej części artykułu kolejnych dwóch laureatów XV edycji konkursu – sędzia Jerzy Rażewski oraz sędzia Jacek Szerer – opisało swoje nagrodzone uzasadnienia do wydanych orzeczeń.