W niniejszym numerze polecamy lekturę postanowienia SN z 28.05.2015 r. (III CSK 352/14) z glosą Grzegorza Matusika. W komentowanym orzeczeniu SN zaprezentował, odmienne od dotychczasowego, rozwiązanie trudnego z teoretycznego punktu widzenia i praktycznie doniosłego problemu wpływu postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawie o zezwolenie przedstawicielowi ustawowemu małoletniego na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na bieg terminu zawitego do złożenia tego oświadczenia (art. 1015 § 1 k.c.). W orzeczeniu słusznie dopuszczono przerwanie biegu terminu zawitego na skutek złożenia wniosku do sądu opiekuńczego.

Argumenty natury systemowej doprowadziły SN do trafnego wniosku o dopuszczalności, w tym przypadku, analogii z przepisów o przerwie biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego).

Warta uwagi jest także uchwała SN z 3.12.2015 r. (III CZP 85/15) z glosą Pawła Księżaka. Sąd Najwyższy przyjął, że udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczonemu przez spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego. Stanowisko to jest – co do zasady – trafne. Pewne zastrzeżenia budzi jednak – jak zauważa Paweł Księżak – uzasadnienie uchwały. Glosator zaznacza, że wydziedziczenie zawiera w sobie odsunięcie od dziedziczenia, a – co za tym idzie – do spadku dochodzą inni spadkobiercy, nie oznacza to jednak, że wydziedziczony traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Nie można również zgodzić się z rozstrzygnięciem sądów w konkretnej sprawie.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:

– wyrok NSA z 2.04.2015 r. (II FSK 719/13) z glosą Rafała Szczepaniaka o zwrocie podatku i odpowiednim stosowaniu przepisów o nadpłacie;
– wyrok WSA w Warszawie z 22.11.2013 r. (IV SA/Wa 1852/13) z glosą Jana Chmielewskiego, która omawia ocenę wyroku sądu administracyjnego I instancji, zgodnie z którym postanowienie prostujące postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydane w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podlega zaskarżeniu w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla danego przedsięwzięcia;
– wyrok WSA w Warszawie z 7.10.2015 r. (VIII SA/Wa 155/15) z glosą Pawła Dąbrowskiego dotyczącą zasad wynagradzania przedstawiciela strony postępowania administracyjnego ustanowionego na podstawie art. 34 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego;
– uchwała SN z 27.08.2015 r. (III CZP 42/15) z glosą Michała Krakowiaka, w której poruszono kwestie egzekucji świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i sprzedaży przymusowej lokalu w drodze licytacji egzekucyjnej;
– postanowienie SN z 21.01.2015 r. (IV CSK 177/14) z glosą Dariusza Felcenlobena omawiającą problematykę dopuszczalności dokonania podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego, w trybie art. 95 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej w związku ze zgłoszonym roszczeniem wynikającym z art. 211 kodeksu cywilnego;
– postanowienie SN z 8.10.2015 r. (II KK 148/15) z glosą Moniki Klejnowskiej o rażącej niesprawiedliwości wyroku jako podstawie kontroli odwoławczej prowadzonej poza granicami zaskarżenia;
– postanowienie SA w Katowicach z 2.07.2015 r. (II AKzw 898/15) z glosą Bartosza Kędzierskiego, która dotyczy problematyki stosowania przepisu art. 4 § 1 kodeksu karnego do środka zabezpieczającego w świetle kształtowanych od 2013 r. regulacji poświęconych postępowaniu z osobami „stwarzającymi zagrożenie”;
– postanowienie składu siedmiu sędziów SN z 17.09.2014 r. (II UZP 2/14) z glosą Renaty Babińskiej-Góreckiej na temat koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w kontekście umowy z Republiką Federalną Niemiec z 1975 r. i 1990 r. dotyczącej ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia 1408/71 (EWG) i 883/2004 (WE);
– wyrok SN z 24.06.2015 r. (II PK 189/14) z glosą Sebastiana Kowalskiego, która została poświęcona tematyce umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej oraz sankcjom zawiązanym z zawarciem umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę.