Postanowienie SN z 26.08.2015 r. (V KK 20/15) w sprawie orzekania przepadku korzyści lub jej równowartości wobec sprawcy tzw. przestępstwa bazowego, z glosą Ariadny H. Ochnio
W niniejszym numerze 7-8/2016 polecamy lekturę postanowienia SN z 26.08.2015 r. (V KK 20/15) z glosą Ariadny H. Ochnio.

W postanowieniu Sąd Najwyższy uznał, że nie występuje kolizja między podstawami orzeczenia przepadku korzyści lub jej równowartości wynikającymi z art. 299 § 7 k.k. oraz art. 45 § 1–3 k.k. wobec sprawcy tzw. przestępstwa bazowego oraz określił warunki orzeczenia przepadku korzyści na podstawie art. 299 § 7 k.k. Postanowienie koreluje z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczącym przedmiotu czynności wykonawczej i podmiotu przestępstwa prania pieniędzy.

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 22.06.2015 r. (II FPS 1/15) w sprawie charakteru źródła przychodu sportowców, z glosą Ryszarda Mastalskiego
Warta uwagi jest także uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 22.06.2015 r. (II FPS 1/15) wraz z glosą Ryszarda Mastalskiego poświęconej tematyce charakteru źródła przychodu sportowców. Autor zauważa, że w wykładni prawa zaprezentowanej w glosowanej uchwale dominuje systemowe stosowanie prawa oraz odpowiedni aktywizm sędziowski. Odchodzi się w niej wyraźnie od sztywności stosowania prawa, na którą znaczący wpływ ma sam prawodawca, który tworzy często zbyt drobiazgowe i niezgodne systemowo normy prawne. R. Mastalski zaznacza, że różne formy aktywizmu sędziowskiego są obecnie nieuniknione, zwłaszcza zaś w przypadkach powiązania opodatkowania z gospodarką, co ma miejsce także w rozpatrywanej uchwale. Jej treść wyraźnie wskazuje, że skład orzekający w dostatecznym stopniu uwzględnił powiązanie przychodów uzyskiwanych z uprawiania sportu z różnorodnością i zmiennością sytuacji faktycznych i prawnych charakteryzujących działalność gospodarczą. Nie można natomiast tego powiedzieć o orzeczeniach wiążących te przychody w sposób sztywny i jednoznaczny tylko z działalnością wykonywaną osobiście, z całkowitym pominięciem ich związków z działalnością gospodarczą.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:

– wyrok SN z 6.11.2014 r. (II CSK 53/14) z glosą Pawła Księżaka o użytkowaniu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
– wyrok SN z 17.09.2015 r. (II CSK 755/14) z glosą Krzysztofa Zagrobelnego dotyczącą wykroczenia retencjonisty poza zakres uprawnień wynikających z art. 461 k.c.
– uchwała SN z 10.07.2015 r. (III CZP 36/15) z glosą Joanny Misztal-Koneckiej poruszającą zagadnienie naruszenia dobra osobistego przez opublikowanie materiału prasowego
– wyrok SN z 28.05.2015 r. (III CSK 283/14) z glosą Jerzego P. Naworskiego dotyczącą powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zajęcia egzekucyjnego udziału w spółce
– wyrok SN z 12.06.2015 r. (II CSK 455/14) z glosą Józefa Jagieły zawierającą omówienie wpływu pozorności czynności prawnej (umowy pożyczki), pod którą kryje się inna czynność prawna (umowa poręczenia) na skuteczność oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji
– uchwała SN z 21.10.2015 r. (III CZP 70/15) z glosą Magdaleny Olczyk na temat zagadnienia charakteru odpowiedzialności kilku osób zajmujących lokal mieszkalny po ustaniu najmu
– postanowienie SN z 31.03.2015 r. (I KZP 1/15) z glosą Szymona Tarapaty i Piotra Zakrzewskiego dotyczącą szerokiego odniesienia się do problematyki wyznaczania tożsamości czynu w perspektywie przestępstwa wieloczynnościowego w postaci znęcania
– postanowienie SN z 9.07.2015 r. (III KK 375/14) z glosą Romualda Kmiecika, który nie aprobuje tezy SN, w myśl której zmiana ustawy procesowej po uprawomocnieniu się wadliwego wyroku może usuwać wadliwość tego wyroku
– wyrok SN z 17.03.2015 r. (I PK 179/14) z glosą Rafała Szczepaniaka do ważnej i interesującej wypowiedzi SN poświęconej problemowi określanemu jako nadużycie osobowości prawnej
– wyrok SN z 19.03.2014 r. (I UK 341/13) z glosą Anny Pasternak o możliwości wycofania przez małżonka osoby zmarłej, której zostało ustalone prawo do emerytury, wniosku o wykreślenie jej z rejestru członków Otwartego Funduszu Emerytalnego i przekazanie środków zgromadzonych na jej rachunku na dochody budżetu Państwa
– wyrok SN z 11.03.2015 r. (III UK 149/14) z glosą Wioletty Witoszko na temat przedawnienia roszczenia o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
– wyrok NSA z 27.10.2015 r. (II OSK 269/15) z glosą Wojciecha Chróścielewskiego o skardze do sądu administracyjnego na skutek odmowy pozytywnego załatwienia zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru związków międzygminnych
– wyrok WSA w Krakowie z 18.08.2015 r. (II SA/Kr 1691/14) z glosą Andrzeja Skoczylasa i Wojciecha Piątka dotyczącą nieważności postępowania sądowoadministracyjnego i względnej dewolutywności skargi kasacyjnej
– uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 19.10.2015 r. (II OPS 3/15) z glosą Wojciecha Sawczyna na temat problemu właściwości rzeczowej organu administracji publicznej w sprawie wydawania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, na której znajduje się wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny, ruralistyczny lub zespół budowlany