W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę wyroku SN z 27.04.2016 r. (II CSK 518/15) z glosą Wojciecha J. Kocota dotyczącą jednolitego charakteru prawnego pojęcia „podpis” oraz określenia minimalnych wymagań do uznania znaku pisarskiego (w tym złożonego „drukowanymi” literami) za podpis w rozumieniu 78 kodeksu cywilnego i art. 92 ustawy – Prawo o notariacie.

Za główne kryterium uznano funkcje, jakie podpis ma do spełnienia w stosunkach cywilnoprawnych, a zwłaszcza funkcję afirmacyjną, umożliwiającą przypisanie oświadczenia temu, kto je podpisał. Natomiast w dobie upowszechnienia się technik teleinformatycznych istotne wątpliwości budzi oczekiwanie, aby skuteczny podpis własnoręczny był sporządzany odręcznie na papierze. Nie jest też niezbędne – jak zauważa autor – by taki podpis musiał wyrażać co najmniej nazwisko podpisującego. Za podpis może być uznany nawet fantazyjny znak graficzny, byleby dało się wykazać, że podpisujący zwyczajowo go używa do składania oświadczeń woli w formie pisemnej. 

Kolejne interesujące orzeczenie to wyrok NSA z 19.06.2015 r. (II FSK 1216 /13) wraz z glosą Dominika Mączyńskiego, która dotyczy relacji pomiędzy podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem od spadków i darowizn. Sąd stanął na stanowisku, że nie jest dopuszczalne, by to samo przysporzenie (prawo majątkowe, przychód) powodowało konsekwencje podatkowe na gruncie zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na stosowanie przepisów ustaw podatkowych w szczególności nie może wpłynąć moment, w jakim dochodzi do realizacji danego prawa. W rezultacie wypłata środków pieniężnych wynikająca z wykonania nabytego w drodze dziedziczenia prawa nie będzie oznaczać, że w tym momencie powstanie przychód, który będzie podlegać, jako należność pieniężna, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wcześniej prawo to podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.


W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– postanowienie SN z 23.10.2015 r. (V CZ 40/15) z glosą Ireneusza Wolwiaka dotyczącą zagadnień doręczania pisma procesowego oraz operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne;
– uchwała składu siedmiu sędziów SN z 24.06.2015 r. (I KZP 5/15) z glosą Ariadny H. Ochnio, w której został doprecyzowany przedmiot wykonawczy przestępstwa „prania pieniędzy” popełnionego z wykorzystaniem rachunku bankowego, na którym zgromadzono również środki pieniężne legalnego pochodzenia;
– wyrok SN z 12.01.2016 r. (II PK 195/15) z glosą Marcina A. Wagnera na temat zagadnień prawa międzyczasowego odnoszącego się do prawa pracy;
– wyrok SN z 5.11.2015 r. (III PK 26/15) z glosą Janusza Żołyńskiego dotyczącą porozumień kończących spór zbiorowy;
– wyrok NSA z 14.10.2015 r. (II FSK 2661/13) z glosą Ryszarda Mastalskiego o kosztach uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
– wyrok NSA z 27.10.2015 r. (II OSK 429/14) z glosą Bronisława Ziemianina i Karoliny Ziemianin omawiającą zagadnienie usuwania nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu budowlanego.