W niniejszym numerze polecamy lekturę wyroku SN z 8.10.2015 r. (III KRS 34/12) z glosą Marcina Wiącka na temat przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe w przypadku zmian w organizacji sądownictwa lub zniesienia sądu. Glosa dotyczy wyroku Sądu Najwyższego wydanego po skierowaniu przez ten Sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego (na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 

Warta uwagi jest także glosa Agnieszki Krawczyk do wyroku WSA w Poznaniu z 9.09.2015 r. (IV SA/Po 10/15) na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierającego zakazy lub ograniczenia uniemożliwiające realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:

– postanowienie SN w składzie siedmiu sędziów z 25.02.2016 r. (I KZP 18/15) z glosą Jacka Izydorczyka o dopuszczalności wstrzymania orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu podjętego z zastrzeżeniem jego uchylenia w wypadku złożenia poręczenia
– uchwała SN z 30.09.2014 r. (I KZP 18/14) z glosą Macieja Rogalskiego dotyczącą zasad ponoszenia kosztów udzielania organom państwa danych związanych z usługą przekazywania poczty elektronicznej
– uchwała SN z 10.12.2015 r. (III UZP 14/15) z glosą Anny Musiały dotyczącą zagadnienia związanego z rozumieniem przychodu pracownika jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
– postanowienie NSA z 23.03.2013 r. (II OSK 1617/12) z glosą Pawła Sobotko na temat postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania
– wyrok SN z 29.04.2015 r. (IV CSK 476/14) z glosą Zbigniewa Kuniewicza dotyczącą skutków prawnych bezczynności rady nadzorczej spółki akcyjnej, umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako ich zbycie
– wyrok SN z 6.03.2015 r. (III CSK 155/14) z glosą Andrzeja Szlęzaka o umowie przedwstępnej i gwarancji zawarcia umowy przyrzeczonej
– wyrok SA w Łodzi z 8.07.2015 r. (I ACa 63/15) z glosą Mirosława Nesterowicza na temat odpowiedzialności deliktowej za podwładnego i winy anonimowej