W numerze 3/2017 „Orzecznictwa Sądów Polskich” Redakcja poleca lekturę glosy Anny Rakowskiej-Treli do postanowienia SN z 14.04.2016 r. (III SW 4/16), odnoszącego się do kwestii granic sądowej kontroli ważności wyborów. Autorka zwraca wagę, że przepisy kodeksu wyborczego regulujące postępowanie w sprawie protestów wyborczych powinny podlegać prokonstytucyjnej wykładni, zgodnej z dyspozycją art. 101 Konstytucji RP.

Oznacza to, że ustawowe podstawy protestu, na które składają się dopuszczenie się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI kodeksu karnego, mające wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów bądź naruszenie przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mające wpływ na wynik wyborów nie mogą zmierzać do zawężenia konstytucyjnej podstawy protestu, jaką jest kwestionowanie przez skarżącego ważności wyborów.

Ponadto warta uwagi jest glosa Jakuba Turskiego do postanowienia NSA z 5.02.2014 r. (II GSK 9/13), poświęconego legitymacji skargowej podmiotów, na których sytuację prawną decyzja administracyjna oddziałuje pośrednio. Glosowanym postanowieniem NSA orzekł, że studentowi przysługuje legitymacja skargowa w sprawie nieprzyznania uczelni środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”. W uzasadnieniu NSA odwołał się do znanej w doktrynie i orzecznictwie koncepcji praw refleksowych. Konstrukcja ta nie mogła jednak znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ interes prawny studenta nie był rozbieżny z interesem uczelni. Mimo to Autor zauważa, że zasługuje na aprobatę kierunek rozumowania przyjęty przez NSA, zgodnie z którym prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje nie tylko głównemu adresatowi decyzji, lecz także każdemu, czyjego sytuacji prawnej decyzja administracyjna dotyczy.


W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– wyrok SN z 22.07.2015 r. (I BP 9/14) z glosą Iwony Sierockiej na temat kwestii dotyczących zmian układu zbiorowego pracy w odniesieniu do emerytów i rencistów;
– uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna z 17.06.2015 r. (III UZP 2/15) z glosą Radosława Pacuda o ubezpieczeniu społecznym członka zarządu spółki kapitałowej;
– uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 27.06.2016 r. (I FPS 1/16) z glosą Zbigniewa Kmieciaka o koncepcji ruchomego terminu do wniesienia skargi sądowej w przypadku uprzedniego skierowania do właściwego organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
– wyrok NSA z 6.11.2015 r. (I GSK 580/15) z glosą Adama Nity na temat problemu opodatkowania podatkiem akcyzowym piwa smakowego;
– postanowienie SN z 20.04.2016 r. (V CSK 523/15) z glosą Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby o ustanowieniu służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego;
– wyrok SN z 3.06.2015 r. (V CSK 566/14) z glosą Andrzeja Szlęzaka w przedmiocie rozporządzenia akcją na okaziciela przez przeniesienie posiadania w inny sposób niż w drodze traditio corporalis lub traditio longa manu;
– wyrok SN z 29.10.2015 r. (I CSK 893/14) z glosą Marka Kowalskiego na temat dopuszczenia możliwości upublicznienia – z uwagi na ważny interes społeczny – faktu popełnienia przestępstwa, pomimo zatarcia skazania;
– postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 1.09.2016 r. (I Acz 682/16) z glosą Marcina Oreckiego o wymaganiach formalnych pozwu dotyczących wskazania, czy strony podjęły mediację;
– wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 4.11.2015 r. (II AKa 275/15) z glosą Bartłomieja Gadeckiego o odpowiedzialności karnej za zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych;
– postanowienie SN z 30.03.2016 r. (I KZP 23/15) z glosą Mikołaja Małeckiego na temat podobieństwa przestępstw w rozumieniu art. 115 § 3 kodeksu karnego;
– postanowienie SN z 10.03.2016 r. (III KK 400/15) z glosą Krzysztofa Eichstaedta o zasadach wprowadzania do materiału dowodowego dokumentów mających stanowić podstawę wyrokowania.