W niniejszym numerze Redakcja poleca lekturę glosy Teresy Liszcz do wyroku SN z 13.09.2016 r. (III PK 146/15), która aprobuje oficjalną tezę glosowanego wyroku, że o odpowiedzialności deliktowej pracodawcy za skutki wypadku przy pracy w postaci napadu rabunkowego decyduje brak wdrożenia efektywnych mechanizmów ochronnych pracownika. Nie zgadza się natomiast z rozstrzygnięciem sprawy, w której zapadł glosowany wyrok i z jego uzasadnieniem.

Zdaniem T. Liszcz w przypadku pokrzywdzonej w tej sprawie pracodawca nie zastosował wystarczających środków ochrony. Glosatorka nie zgadza się również z tezą, że w sytuacji, gdy za szkodę ma zapłacić podmiot, który aktywnie nie uczestniczył w wyrządzeniu szkody (pracodawca), to sąd jest zmuszony do spojrzenia na sprawę z pozycji pozwanego, a nie z punktu widzenia ofiary.

Warta uwagi jest glosa Sebastiana Kowalskiego do wyroku SN z 5.03.2015 r. (III KK 414/14). Autor glosy krytycznie odnosi się do poglądu wypowiedzianego przez SN, jakoby przestępstwo niealimentacji było przestępstwem trwałym, a równocześnie broni stanowiska, że jest to przestępstwo zbiorowe. Zarazem zaś wskazuje, jakie są teoretyczne i praktyczne konsekwencje tego rozróżnienia. S. Kowalski akceptuje natomiast inne, wyrażone w tym orzeczeniu, zapatrywanie SN co do możliwości łączenia w ciąg przestępstw niealimentacji i stara się określić warunki konieczne do przyjęcia in concreto, że kolejne przestępstwa zbiorowe lub przestępstwa trwałe powinny być tak właśnie zakwalifikowane.

W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– uchwała SN z 26.02.2014 r. (III CZP 103/13) z glosą Mateusza Pilicha dotyczącą udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez przedsiębiorcę zagranicznego mającego oddział w Polsce;
– postanowienie SN 12.05.2016 r. (IV CSK 510/15) z glosą Katarzyny Anny Dadańskiej o zasiedzeniu służebności gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu;
– wyrok SN z 27.07.2016 r. (V CSK 680/15) z glosą Mariusza Zeleka, która omawia zagadnienia związane z ustaleniem początku biegu terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikłych z popełnienia czynu niedozwolonego;
– postanowienie SN z 8.10.2015 r. (II KK 148/15) z glosą Antoniego Bojańczyka, który w glosie poddał krytycznej analizie stanowisko, w myśl którego niedopuszczalne jest podniesienie w apelacji „samoistnego” zarzutu rażącej niesprawiedliwości orzeczenia (zarzutu osnutego wokół uchybienia opisanego w przepisie art. 440 k.p.k.);
– postanowienie SN z 24.11.2016 r. (II KK 308/16) z glosą Blanki Julity Stefańskiej. Glosa dotyczy spornego od lat w literaturze i judykaturze problemu orzekania warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej, obejmującej kary jednostkowe wymierzone w jednym postępowaniu za przestępstwa pozostające w zbiegu realnym;
– postanowienie SN z 28.01.2015 r. (III SK 37/14) z glosą Macieja Rogalskiego, który ocenia skutki prawne wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylającego decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tj. czy orzeczenie to wywołuje skutek ex tunc czy też ex nunc;
– uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 1.02.2016 r. (II FPS 5/15) z glosą Antoniego Hanusza i Marty Gontarczyk-Skowrońskiej na temat nagród i premii dla pracowników w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych i kosztów uzyskania przychodu;
– wyrok NSA z 8.07.2015 r. (I OSK 1530/14) z glosą Ewy Kuleszy dotyczącą zakresu pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”;
– wyrok NSA z 10.05.2016 r. (II FSK 1409/14) z glosą Krystiana Ziemskiego na temat wykonywania zadań z zakresu ustalania i poboru opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.