Wyrok SN z 17.09.2014 r. (I CSK 682/13) w sprawie bezprawności działania banku nieudostępniającemu klientom toalety, z glosą Pawła Księżaka
W numerze 6/2016 polecamy lekturę wyroku SN z 17.09.2014 r. (I CSK 682/13) z glosą Pawła Księżaka. W komentowanym orzeczeniu SN przyjął, że bank działa bezprawnie, jeśli nie udostępni klientowi toalety, mimo że żaden przepis nie nakłada na bank obowiązku posiadania i udostępniania toalety.
Autor glosy zauważa, że stanowisko to tylko częściowo można uznać za trafne. Należy przyjąć, że bank (podobnie jak każdy inny podmiot) nie może odmówić udostępnienia toalety (albo innej rzeczy), jeżeli jest to konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym (art. 142 k.c.). Nie można natomiast zarzucić bezprawności, jeżeli bank danego urządzenia nie posiadał, a przepis nie nakładał obowiązku jego posiadania, chyba że obowiązek taki da się wyprowadzić z zasad współżycia społecznego.
 
Postanowienie SN z 19.08.2015 r. (III KK 74/15) w sprawie relacji pomiędzy instytucją skargi subsydiarnej i podjęciem w sprawie umorzonego postępowania przygotowawczego, z glosą Jarosława Zagrodnika
Warte uwagi jest także postanowienie SN z 19.08.2015 r. (III KK 74/15) z glosą Jarosława Zagrodnika. Zasadniczym problemem, który został poruszony w glosowanym postanowieniu, jest kwestia relacji pomiędzy instytucją skargi subsydiarnej i podjęciem w sprawie umorzonego postępowania przygotowawczego przez prokuratora na podstawie art. 327 § 1 k.p.k. Autor glosy wskazuje, że stanowisko SN wyrażone w tej materii nie jest w pełni przekonujące. Opierając się na głębszej analizie wskazanej relacji, można pokusić się o jego doprecyzowanie w drodze stwierdzenia, że postępowanie sądowe wszczęte na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia stanowi przeszkodę do podjęcia umorzonego postępowania przygotowawczego przez prokuratora w granicach tożsamości podmiotowo-przedmiotowej wytyczonych w zasadniczej skardze karnej. Pozwala to stwierdzić, że nie można wykluczyć równoległego prowadzenia postępowania sądowego na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia i podjęcia oraz prowadzenia postępowania przygotowawczego, którego umorzenie dało pokrzywdzonemu prawo do wskazanej skargi karnej, w fazie in rem w sprawie o ten sam czyn, ponieważ przeszkoda w postaci zawisłości sprawy nie działa ze względu na brak jednego elementu potrzebnego do tego, aby mogła działać, mianowicie podmiotu, przeciwko któremu postępowanie byłoby skierowane.
 
Uchwała SN z 6.05.2015 r. (III PZP 2/15) w sprawie interpretacji użytego w art. 231 k.p. określenia „stosunek pracy”, z glosą Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej
Ciekawym orzeczeniem jest także uchwała SN z 6.05.2015 r. (III PZP 2/15) z glosą Moniki Lewandowicz-Machnikowskiej, w której zawarto rozważania dotyczące interpretacji użytego w art. 231 k.p. określenia „stosunek pracy”, wskazując, że odnosi się ono tylko do zobowiązań wynikających ze stosunku pracy bezpośrednio. Glosatorka przedstawia argumenty dotyczące tego, dlaczego umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy tworzy samodzielne zobowiązanie i nie stanowi treści stosunku pracy. Argumentacja odwołuje się do obecnej w doktrynie prawa pracy konstrukcji klauzul autonomicznych.
  
Pozostałe glosy
W numerze ponadto ciekawe orzeczenia wraz z glosami:
– wyrok NSA z 29.09.2014 r. (I FSK 1313/13) z glosą Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego, w którym to wyroku NSA trafnie uznał, że podlegająca tymczasowemu stosowaniu umowa lotnicza może być bezpośrednim źródłem uprawnień podatników VAT;
– wyrok NSA z 6.11.2015 r. (I GSK 580/15) z glosą Piotra Pietrasza, która dotyczy problematyki podstawy opodatkowania produkcji piwa podatkiem akcyzowym;
– wyrok SA w Katowicach z 15.01.2014 r. (I ACa 922/13) z glosą Jana Ciechorskiego, omawiającą problematykę natury prawnej zgody pacjenta na zabieg medyczny;
– wyrok SN z 26.06.2015 r. (I CSK 311/14) z glosą Michała Krakowiaka, w której autor podzielił pogląd SN o wykładni art. 9102 i art. 9114 w zw. z art. 743 § 1 k.p.c. w aspekcie legitymacji procesowej wierzyciela do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności (uchylenie) uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o., podjętych przed datą zajęcia udziałów przez wierzyciela;
– postanowienie SN z 6.08.2015 r. (V CSK 635/14) z glosą Tomasza Justyńskiego, dotyczącą celowego zniszczenie przez testatora wypisu testamentu notarialnego w zamiarze jego odwołania, spowodowało odwołanie testamentu nawet wówczas, gdy zniszczony został tylko jeden wypis;
– wyrok SN z 29.01.2016 r. (IV KK 324/15) z glosą Ryszarda A. Stefańskiego, w której poruszono zagadnienia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym oraz ruchu na drogach leśnych;
– wyrok SN z 22.04.2015 r. (II PK 153/14) z glosą Anny Musiały, dotyczącą stałego już w judykaturze ważkiego problemu kwalifikacji umowy o zatrudnienie jako umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług.