Feliks Zedler, Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
W „Polskim Procesie Cywilnym” 2015/1 na szczególną uwagę zasługuje artykuł Feliksa Zedlera, Zmiany w regulacji postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w którym autor omawia ustawę z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1306), pod kątem zmian przepisów ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze.

Feliks Zedler zauważa, że trudno o pozytywną ocenę zmian wprowadzonych do postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wspomnianą nowelą, ponieważ idea niewątpliwie zasługująca na akceptację, by stworzyć osobom niewypłacalnym większe niż dotychczas możliwości nowego startu życiowego przez ich oddłużenie, po spłacie częściowej ich zobowiązań, została całkowicie wypaczona przez wprowadzenie szerokich możliwości oddłużenia bez jakiejkolwiek spłaty wierzycieli, i to oddłużenia bez próby badania, czy upadły stwarza jakieś minimalne chociaż gwarancje, że po oddłużeniu skorzysta z możliwości nowego startu życiowego przez podjęcie legalnej pracy zarobkowej. Takie rozwiązanie nie uwzględnia w ogóle słusznych interesów wierzycieli i osób trzecich, które ponoszą koszty oddłużania.

Mateusz Pilich i Marcin Orecki, Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr osobistych przed naruszeniem w Internecie. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z 25.10.2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising v. X oraz Oliver Martinez, Robert Martinez v. MGN Limited
Uwadze czytelników warto polecić także glosę Mateusza Pilicha i Marcina Oreckiego, Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr osobistych przed naruszeniem w Internecie. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z 25.10.2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising v. X oraz Oliver Martinez, Robert Martinez v. MGN Limited. Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy przede wszystkim zagadnienia jurysdykcji szczególnej dla naruszenia dóbr osobistych w Internecie według art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie Bruksela I), które od 10.01.2015 r. zostało zastąpione przez art. 7 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie Bruksela I bis). W dalszej kolejności glosowany wyrok dotyka również kwestii prawa właściwego dla roszczeń w tego rodzaju sprawach. Oczekiwania znacznej części doktryny pod adresem Trybunału były daleko idące, gdyż obie te kwestie uchodziły od dawna za kontrowersyjne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Trybunał Sprawiedliwości częściowo nie podzielił opinii rzecznika generalnego Pedra Cruz-Villalóna, którą – pomimo istotnych zastrzeżeń – oceniano jako ważny przyczynek do toczącej się od kilku lat dyskusji nad jurysdykcją w sprawach „cyberdeliktów”. Ostateczny rezultat, do jakiego doszedł Trybunał, zadowala w Europie nielicznych. Również autorzy niniejszej glosy zapatrują się na stanowisko Trybunału krytycznie.

Ponadto w numerze 1 ukazały się następujące ciekawe artykuły:
– Tadeusz Zembrzuski, Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego uzupełnienie braków formalnych środka zaskarżenia
– Mateusz Grochowski, Wola stron postępowania a skutki braku zachowania formy ad probationem
– Sylwia Janas, Ciężar dążenia do prawidłowego przebiegu postępowania (art. 162 k.p.c.) jako ciężar procesowy
– Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Czy koszty procesu cywilnego podlegają zabezpieczeniu w postępowaniu zabezpieczającym
– Marcin Walasik, Dopuszczalność zażalenia na postanowienia kończące samodzielny etap postępowania egzekucyjnego