W „Polskim Procesie Cywilnym” 2017, nr 1 warto polecieć tekst Roberta Obrębskiego, „Zarys istoty zdolności procesowej w postępowaniu cywilnym”, poświęcony zdolności procesowej, określanej pojęciem zdolności do czynności procesowych, jako podmiotowej przesłance procesowej powiązanej ze sposobem działania wszystkich podmiotów prawa w obrocie.

Ireneusz Wolwiak w artykule „Spełnienie świadczenia w toku procesu (część pierwsza)” pisze o zachowaniu pozwanego polegającym na spełnieniu świadczenia stanowiącego przedmiot roszczenia strony powodowej i o następstwach tej czynności dla dalszego toku postępowania cywilnego.
Marek Szymanowski w publikacji „Stan rzeczy jako podstawa orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych” podejmuje próbę całościowego spojrzenia na problem stanu rzeczy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych branego za podstawę orzeczenia przez sąd rozpoznający odwołanie od decyzji. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o dość sporny w procedurze cywilnej zakres zastosowania art. 316 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach z odwołania od decyzji organu rentowego, a zatem, w jakim zakresie obowiązuje w sprawach tego rodzaju zasada orzekania sądu według stanu z chwili zamknięcia rozprawy.

Polecamy ponadto Państwa lekturze inne ciekawe artykuły:
– Krzysztof Riedl, Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym
– Feliks Zedler, Czy pełnienie przez kogoś funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, ustanowionego w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym w ramach postępowania sanacyjnego, wyklucza możliwość późniejszego powołania go na stanowisko zarządcy w tym postępowaniu?
– Damian Kozioł, Dokonanie wpisu w księdze wieczystej na podstawie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.11.2014 r. (V CSK 9/14).

W czasopiśmie zostało także opublikowane rozstrzygnięcie III Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego oraz Sprawozdanie z Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych (Warszawa, 10.10.2016 r.) przygotowane przez Annę Kościółek, a także zaproszenie na Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbędzie się w dniach 21–24.09.2017 r. w Kompleksie Konferencyjnym „Olandia” w Prusinie pod Poznaniem.