Robert Obrębski, Zdolność sądowa redaktora naczelnego w sprawach o sprostowanie publikacji prasowej
Autor – po omówieniu wszystkich obecnych w doktrynie i orzecznictwie koncepcji – stawia tezę, że w sprawach, w których udział osób fizycznych związany jest z piastowaniem stanowiska określającego podmiotowy zakres stosunków stanowiących ich przedmiot, czyli w których takie osoby fizyczne nie mogą działać we własnym imieniu, źródła zdolności sądowej stron nie należy upatrywać w podmiotowości osoby fizycznej piastującej określone stanowisko, lecz w podmiotowym statusie samego stanowiska, także redaktora naczelnego w sprawach o sprostowanie publikacji prasowej.

Łukasz Goździaszek, Udzielenie zabezpieczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym
W artykule omówiono dopuszczalność i sposób złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Według autora taki wniosek może zostać złożony, jednak nie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tekście uwzględniono zmiany ustawodawcze wchodzące w życie 8.09.2016 r.

Pozostałe artykuły
– Vytautas Nekrošius, Rimantas Simaitis, Vigita Vėbraitė, Aurimas Brazdeikis, Abuse of Procedure, Delay and Sanctions
– Jacek Kudła, Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących umów konsumenckich w świetle europejskich norm jurysdykcyjnych
– Agnieszka Płocha, Wyrok ETPCz stwierdzający naruszenie art. 6 ust. 1 EKPCz a wznowienie postępowania cywilnego w polskim porządku prawnym
– Andrzej Olaś, Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
– Mateusz Pilich, Uzgodnienie jurysdykcji sądu do rozpoznania sprawy rodzicielskiej w państwie innym niż państwo zwykłego pobytu dziecka w chwili wszczęcia postępowania. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12.11.2014 r. (C-656/13)
– Mateusz Kotowicz, Dopuszczalność zawierania umowy o właściwość sądu między stronami stosunku pracy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13.02.2014 r. (II PZP 1/13)